Pressmeddelanden

Stabil försäljning för OLYSIO under tredje kvartalet 2014

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 796 MUSD, av vilken 671 MUSD avsåg försäljning i USA under det tredje kvartalet 2014.

Medivirs royalty baserad på tredje kvartalets försäljning beräknas i den högsta royaltynivån och omräkning från dollar till Euro sker till den genomsnittliga (YTD) kursen.
Royaltyn för tredje kvartalet uppgick till 516,4 MSEK (56,2 MEUR).

OLYSIO® global nettoförsäljning                     Försäljning i MUSD 
MarknadQ3 2014Q2 2014Q1 2014
USA671725291
Resten av världen12510663
Total nettoförsäljning i MUSD796831354

Medivir kommer att publicera sin rapport för det tredje kvartalet den 20 november klockan 08.30 CET efterföljt ett konferenssamtal för investerare, analytiker och media klockan 14.00 CET. Mera information om detta kommer att göras tillgänglig under www.Medivir.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2014, klockan 13.55 CET.

Om Simeprevir (Olysio®)
Simeprevir är en NS3/4A‐proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen R&D Ireland och Medivir som är godkänd för behandling av kronisk hepatit C‐infektion som en del av en antiviral kombinationsbehandling. Effekten vid behandling med simeprevir har fastställts i genotyp 1 och genotyp 4 hepatit C‐ patienter med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros. Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för simeprevir, med undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i enighet med ett avtal med Janssen‐Cilag International NV. Simeprevir är godkänd för behandling av kronisk hepatit C‐infektion som en del av en antiviral behandlingsregim i kombination med pegylerat interferon och ribavirin i genotyp 1‐infekterade vuxna med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros. Simeprevir godkändes i Japan i september 2013, i USA och Kanada i november 2013, i Ryssland i mars 2014, i Mexico och Australien i juli 2014.

Simeprevir beviljades marknadsgodkännande av den Europeiska kommissionen i maj 2014 avseende behandling av vuxna patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1 och 4. Efter godkännandet från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har simeprevir introduceras i ett antal av EU:s medlemsstater i takt med att man kommit med i subventionssystemet. Simeprevir (Olysio) marknadsförs under namnet Sovriad® i Japan och Ryssland, Galexos™ i Kanada och Olysio® i USA och inom EU.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C‐läkemedlet Olysio och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings‐ och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid‐ och nukleotidvetenskap för olika sjukdomsområden. Nuvarande fokus i forsknings‐ och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar, artros, neuropatisk smärta och onkologi.
Medivir är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).