Pressmeddelanden

Försäljning för OLYSIO® under andra kvartalet 2015

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 264 MUSD, av vilken 50 MUSD avsåg försäljning i USA, under det andra kvartalet 2015.

Royaltyn för andra kvartalet uppgick till 166 MSEK (17,9 MEUR). Medivirs royalty baserad på andra kvartalets försäljning beräknas i den andra royaltynivån. Därutöver har Medivir erhållit en valutajustering avseende 2014 uppgående till 24 MSEK (2,6 MEUR). Den totala royalty-intäkten redovisad för andra kvartalet kommer därmed uppgå till 190 MSEK (20,5 MEUR)

OLYSIO® global nettoförsäljningFörsäljning i MUSD 
MarknadQ2 -2015Q2-2014Förändring
     USA50725-93%
     Resten av världen214106101%
Total nettoförsäljning MUSD264832-68%

Medivir kommer att publicera sin rapport för det andra kvartalet den 20 augusti klockan 8.30 CET efterföljt av ett konferenssamtal för investerare, analytiker och media klockan 14.00 CET. Mera information om detta kommer att göras tillgänglig under www.Medivir.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO, Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2015, klockan 14.00 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).