Pressmeddelanden

Försäljning för OLYSIO® under tredje kvartalet 2015

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 79 MUSD, av vilken 26 MUSD avsåg försäljning i USA, under det tredje kvartalet 2015.

Royaltyn för tredje kvartalet uppgick till 57 MSEK (6,1 MEUR). Medivirs royalty baserad på tredje kvartalets försäljning beräknas i den tredje royaltynivån. Därutöver har Medivir erhållit en justering avseende tidigare royaltybetalningar om 11 MSEK (1,2MEUR). Den totala royalty-intäkten redovisad för tredje kvartalet kommer därmed uppgå till 70 MSEK (7,3 MEUR)

OLYSIO® global nettoförsäljningFörsäljning i MUSD 
MarknadQ3 -2015Q3-2014Förändring
USA26671-96%
Resten av världen53125-56%
Total nettoförsäljning MUSD79796-90%

Medivir kommer att publicera sin rapport för det tredje kvartalet den 20 november klockan 8.30 CET efterföljt av ett konferenssamtal för investerare, analytiker och media klockan 14.00 CET. Mera information om detta kommer att göras tillgänglig under www.Medivir.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO, Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2015, klockan 13.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).