Pressmeddelanden

Lovande preklinisk profil för MIV-802 avseende antiviral effekt och säkerhet ger stöd för fortsatt utveckling

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den prekliniska profilen för MIV-802, Medivirs helägda nukleotidbaserade polymerashämmare under utveckling för behandling av hepatit C virus (HCV) infektion, avseende antiviral effekt och säkerhet, presenterats vid International Liver Congress™ 2015 som hålls i Wien mellan 22 och 26 april och anordnas av European Association for the Study of the Liver (EASL).

Presentationen ”Preclinical characterization of MIV-802, a novel uridine nucleotide HCV NS5B polymerase inhibitor, for treatment of hepatitis C virus infection” (Abstract P0688) beskriver en lovande preklinisk profil för MIV-802. Data visar på en selektiv hämning av HCV NS5B polymeraset av MIV-802:s aktiva metabolit jämfört med ett flertal humana DNA- och RNA-polymeras samt en potent och selektiv pan-genotypisk hämning av hepatit C-virusets RNA-replikation in vitro. Vidare uppvisar MIV-802 en låg toxicitet, vilket demonstrerats i ett antal in vitro och in vivo studier. I prekliniska studier påvisades också en selektiv frisättning av höga nivåer av den aktiva metaboliten av MIV-802 i levern. Sammantaget ger dessa data stöd för fortsatta utveckling av MIV-802 för behandling av hepatit C i kombination med andra direktverkande antivirala läkemedel, så kallade DAA.

Fullständig information om presentationen och redovisade data finns på www.medivir.se. Förteckning över samtliga presentationer vid International Liver Congress™ 2015 finns på http://www.ilc-congress.eu.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80
Richard Bethell, EVP Research and Discovery, mobil: +46 (0)72-704 32 11

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015, klockan 14.00 CET.

Om MIV-802
MIV-802 är en mycket potent, nukleotidbaserad pan-genotypisk hämmare av HCV-polymeraset NS5B, som nyligen gått in i preklinisk utvecklingsfas. Vid behandling av hepatit C-infektion används en kombination av läkemedel med olika mekanismer. Nukleotider brukar ses som den enskilt viktigaste komponenten i en sådan kombinationsbehandling då de förenar en potent antiviral bredspektrumeffekt, som är verksam mot olika genotyper av HCV, med höga barriärer mot antiviral resistens. Prekliniska data indikerar att MIV-802 kan användas med god effekt i kombination med andra klasser av antivirala läkemedel för behandling av HCV, inklusive proteashämmare och NS5A-hämmare.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).