Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015

Finansiell sammanfattning
April – juni 2015 (2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 245,8 (564,0) MSEK, varav 165,6 (500,7) MSEK utgjordes av andra kvartalets royalties för simeprevir.
  • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 55,1 (62,9) MSEK, varav 13,2 (21,7) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 41,9 (41,2) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 64,1 (327,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,21 (10,49) SEK respektive 2,19 (10,28) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64,3 (88,7) MSEK.

Januari – juni 2015 (2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 461,7 (772,2) MSEK, varav 294,2 (662,4) MSEK utgjordes av första halvårets royalties för simeprevir.
  • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 141,9 (109,2) MSEK, varav 47,4 (21,7) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 94,5 (87,5) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 130,7 (611,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,50 (19,57) SEK respektive 4,46 (19,18) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 269,6 (31,0) MSEK.

Koncernens siffror i sammandrag, kvarvarande verksamheter (MSEK)Q2Q1-Q2Helår
20152014201520142014
Nettoomsättning245,8564,0461,7772,21 767,0
Bruttoresultat214,9518,8397,7700,91 593,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)104,9424,4189,6521,21 221,9
Rörelseresultat (EBIT)96,1416,2172,2504,91 188,7
Resultat före skatt85,4418,4168,2508,71 192,7
Resultat efter skatt64,1327,8130,7611,71 132,7
Rörelsemarginal, %39,173,837,370,067,3
Resultat per aktie före utspädning, kr2,2110,494,5019,5736,24
Resultat per aktie efter utspädning, kr2,1910,284,4619,1835,90
Eget kapital per aktie, kr55,746,955,746,963,4
Avkastning på eget kapital, %5,832,29,743,984,1
Kassaflöde från löpande verksamhet64,388,7269,631,01 014,4
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång          1 043,4430,41 043,4430,41 395,6
Forsknings -och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %60,262,861,159,460,8


Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för andra kvartalet 2015 kommer att presenteras av Medivirs VD och koncernchef
Niklas Prager och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.

Tid: torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 14.00 (CEST).
Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08-566 426 62
Europa +44 20 342 814 09
USA +1 855 831 5945

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.se.
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

VD har ordet
Vi fortsätter att bygga värden i vår forskningsportfölj och förstärkte under kvartalet ytterligare vårt fokus på kärnområdena infektionssjukdomar och onkologi.

Vi förstärkte vår forskningsportfölj inom onkologi genom att inleda ett samarbete med Cancer Research Technology (CRT) och universitetet i Marburg i Tyskland för att utveckla en ny klass av läkemedel för behandling av cancer. Syftet är bland annat att utveckla molekyler riktade mot proteinet ADAM8, som har koppling till tumöröverlevnad, cellinvasion och metastasering. CRT har ett mycket högt anseende inom internationell cancerforskning, och samarbetet är ett tecken på styrkan i Medivirs teknikplattform och en validering av dess potential inom cancerforskningen.

Ett exempel på de framsteg som gjorts inom våra interna projekt inom onkologi var att HCC-projektet för behandling av levercellscancer avancerade ett steg i utvecklingen utifrån tidigare identifierade lovande modellsubstansmolekyler. Projektets mål är att bygga på vår expertis inom nukleotid- och nukleosid-forskning för att utveckla nukleotidbaserade “prodrugs” specifikt riktade till levern.

Ett ytterligare steg i vår fokusering på kärnområdena var att vi under kvartalet valde att avsluta utvecklingen av cathepsin S-hämmaren MIV-247 efter att oförmånliga resultat erhållits från prekliniska säkerhetsstudier. Därmed lämnade vi forskningsområdet neuropatisk smärta.

Förberedelserna inför en planerad klinisk fas II-studie med MIV-711 hos artrospatienter fortskrider enligt plan. Studien beräknas kunna påbörjas vid årsskiftet och det pågående förberedelsearbetet omfattar bland annat de föreskrivna prekliniska säkerhetsstudierna. Samarbetsdiskussioner fortsätter med ett antal potentiella partners kring Medivirs interna hepatit C-projekt, MIV-802.

Efter andra kvartalets slut kunde vi också meddela att våra utlicensierade projekt som drivs i samarbete med Janssen gjort framsteg. AL-704 (JNJ-54257099), en nukleotidbaserad NS5B polymerashämmare för behandling av kronisk hepatit C-infektion, gick in i klinisk fas I-utveckling i början av juli. Dessutom påbörjades en fas I-studie med en trippelkombinationsprodukt där det primära syftet är att undersöka den potentiella effekten av simeprevir i kombination med odalasvir på farmakokinetiken hos AL-335 (en nukleotidbaserad HCV-polymerashämmare).

Som ett led i vår kontinuerliga strävan att optimera verksamheten genomförde vi en omorganisation av vår forskningsverksamhet som bland annat innebar att vi inledde ett samarbete med GVK BIO. Alla våra externa aktiviteter inom syntetisk kemi koncentreras nu till en forskningsenhet vid GVK, där ett tillskott av ytterligare ett 20-tal forskningsmedarbetare ger oss möjlighet att öka tempot i syntesarbetet. Syftet är att förbättra effektiviteten och kvaliteten i våra forskningsprojekt, men också att på sikt minska forskningskostnaderna och öka flexibiliteten. Som en följd av dessa förändringar blev omkring tio medarbetare vid Medivirs forskningsenheter i Sverige och Storbritannien övertaliga.

Under andra kvartalet uppgick royalty hänförligt till hepatit-C läkemedlet OLYSIO® (simeprevir) till 166 MSEK. En ökande konkurrens innebar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® minskade jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Vår nordiska läkemedelsförsäljning, med de två delarna Innovative Specialty Care och Nordic Brands, nådde under kvartalet en sammanlagd försäljning om 55 MSEK. OLYSIO® bidrog med 13 MSEK och Nordic Brands presterade en ökning med 1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. I Norden har OLYSIO® etablerat en nischposition där läkemedlet främst förskrivs till de mest svårbehandlade patienterna.

Sammantaget har vi under kvartalet levererat framsteg både i partnerprojekt och i våra interna projekt samtidigt som vi breddat vår pipeline genom externa samarbeten. Detta är helt enligt plan och jag är övertygad om att vi genom kontinuerliga framsteg i våra projekt kommer att fortsätta bygga långsiktiga värden.

Niklas Prager
VD och koncernchef


Kommande informationstillfällen:
Delårsrapport, januari-september
20 november 2015
Rapport för helåret 2015
18 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef, +46 (0) 8 407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2015, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).