Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015

Finansiell sammanfattning

Juli – september 2015 (2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 111,5 (617,8) MSEK, varav 69,0 (516,4) MSEK utgjordes av royalties för simeprevir och där 11,5 MSEK var hänförligt till tidigare kvartal.    
  • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 42,6 (100,8) MSEK, varav 2,8 (61,6) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 39,8 (39,2) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -10,5 (373,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,36 (11,95) SEK respektive -0,36 (11,83) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75,4 (473,0) MSEK.

Januari – september 2015 (2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 573,2 (1 390,0) MSEK, varav 387,5 (1 178,7) MSEK utgjordes av de första tre kvartalens royalties för simeprevir.
  • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 184,5 (210,2) MSEK, varav 50,2 (83,3) avsåg försäljning av OLYSIO® och 134,3 (126,9) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 120,3 (985,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,14 (31,52) SEK respektive 4,11 (31,21) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 345,0 (896,4) MSEK.
Koncernens siffror i sammandrag, kvarvarande verksamheter (MSEK)Q3Q1-Q3Helår
20152014201520142014
Nettoomsättning111,5617,8573,21 390,01 767,0
Bruttoresultat90,2567,6487,91 268,51 593,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)1,3485,7190,91 006,91 221,9
Rörelseresultat (EBIT)-13,1477,3159,2982,21 188,7
Resultat före skatt-13,3479,6155,0988,31 192,7
Resultat efter skatt-10,5373,7120,3985,41 132,7
Rörelsemarginal, %-11,877,327,870,767,3
Resultat per aktie före utspädning, kr-0,3611,954,1431,5236,24
Resultat per aktie efter utspädning, kr-0,3611,834,1131,2135,90
Eget kapital per aktie, kr55,458,855,458,863,4
Avkastning på eget kapital, %-0,929,08,973,484,1
Kassaflöde från löpande verksamhet75,4473,0345,0504,01 014,4
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång1 118,1896,41 118,1896,41 395,6
Forsknings -och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %68,158,663,359,260,8

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2015 kommer att presenteras av Medivirs VD och koncernchef
Niklas Prager och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.

Tid: fredagen den 20 november 2015, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08-566 426 61
Europa +44 20 342 814 10
USA +1 866 388 1925

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.se.
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

VD har ordet
Under tredje kvartalet fortsatte vi att bygga värden i vår forskningsportfölj baserad på Medivirs etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattform.

Bland de framsteg som gjordes i projekten under kvartalet kan nämnas att vår partner Janssen i juli inledde en klinisk fas I-studie med AL-704 som är en nukleotidbaserad NS5B polymerashämmare från Medivir för behandling av kronisk hepatit C-infektion i kombination med andra direktverkande antiviraler.

Under kvartalet startade Janssen också en klinisk fas I-studie med syfte att utvärdera den potentiella effekten av simeprevir och odalasvir på farmakokinetiken hos AL-335 i friska försökspersoner.

Efter kvartalets slut kunde vi även meddela att Janssen påbörjat en klinisk fas IIa-studie för att utvärdera effekten av en trippelkombinationsbehandling bestående av simeprevir, odalasvir och AL-335 hos behandlingsnaiva patienter med kronisk hepatit C genotyp 1-infektion.

Säkerhetsstudierna för MIV-711 har avslutats planenligt och inlämning av stöddokumentation för att erhålla regulatoriskt godkännande pågår för närvarande. Vårt mål är att påbörja en fas IIa-studie i slutet av året.

När det gäller projektet MIV-802, för behandling av hepatit C-virus, pågår samtal med potentiella partners sedan en tid och vi avvaktar nu resultaten från de pågående prekliniska säkerhetsstudierna inför de fortsatta diskussionerna.

Dessa framgångar i våra utvecklingsprojekt har varit mycket glädjande, men tyvärr har resultaten från ett av våra tidiga forskningsprojekt inte levt upp till förväntningarna. Tidigare i år inledde vi ett samarbete med Cancer Research Technology (CRT) för att utveckla en ny klass av läkemedel för behandling av cancer. En intern utvärdering av utvecklingsarbetet baserat på data som genererats under det gångna halvåret har resulterat i att projektet med ADAM8-hämmare mot bukspottkörtelcancer har nedprioriterats och avbrutits.

För att långsiktigt fortsätta bygga värden i Medivir på ett så effektivt sätt som möjligt genomförde vi under perioden vissa organisationsförändringar – försäljningsorganisationens storlek anpassas till den minskade försäljningen av OLYSIO® på den nordiska marknaden och sedan den 1 oktober har vi samlat vårt forsknings- och utvecklingsarbete i en gemensam enhet som täcker hela spektrumet från tidiga forskningsskeden till kliniska utvecklingsfaser. Jag är övertygad om att detta kommer att öka vår förmåga att prioritera och förbättra effektiviteten i forskningsverksamheten, och samtidigt öka flexibiliteten och beredskapen för att bredda portföljen av projekt i klinisk utvecklingsfas. I samband med detta skapade vi också en ny funktion, Strategic Regulatory Affairs, som samlar all regulatorisk kompetens och ansvar under ledning av Åsa Holmgren. Åsa har tagit plats i Medivirs ledningsgrupp.

Royalty hänförlig till hepatit-C läkemedlet OLYSIO® (simeprevir) uppgick under tredje kvartalet till 57,5 MSEK. Därmed fortsatte trenden att nettoförsäljningen av OLYSIO® minskar jämfört med föregående år.

Vår nordiska läkemedelsförsäljning, som innefattar Innovative Specialty Care och Nordic Brands, nådde under tredje kvartalet en sammanlagd försäljning om 42,6 MSEK. OLYSIO® bidrog med 2,8 MSEK och Nordic Brands presterade en ökning med 1,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014.

Sammantaget har vi under kvartalet, trots ett negativt resultat i vår tidiga forskning, fortsatt att bygga långsiktiga värden genom kontinuerliga framsteg i flertalet av våra utvecklingsprojekt och det är min fasta övertygelse att dessa framsteg kommer att fortsätta även framgent.

Niklas Prager
VD och koncernchef

Kommande informationstillfällen:
Rapport för helåret 2015
18 februari 2016.

Delårsrapport, januari-mars 2016
28 april 2016

Årsstämma 2016:
3 maj 2016, kl. 14.00, i Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef, +46 (0) 8 407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).