Pressmeddelanden

Medivir avslutar projektet med ADAM8-hämmare mot bukspottkörtelcancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att man kommer att avsluta sitt projekt med ADAM8-hämmare för behandling av bukspottkörtelcancer. Stängningen av projektet är en följd av den halvårsvisa översynen av företagets FoU-portfölj. Vid översynen nedprioriterades projektet baserat på data som framkommit under de senaste sex månaderna. Som en följd av detta kommer licensavtalet med Cancer Research Technology (CRT) avseende ADAM8-hämmare och samarbetet med CRT och TransMIT GmbH att avslutas.

I och med att projektet avslutas överförs interna resurser till företagets andra onkologiprojekt. Dessa projekt fokuserar på att identifiera nya behandlingar för hepatocellulär cancer, bukspottkörtelcancer och andra områden med stort medicinskt behov bland cancerpatienter, genom att använda Medivirs kärnteknologier inom design av proteashämmare och nukleosid-/nukleotidvetenskap.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO, Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80
Richard Bethell, EVP Discovery Research, Medivir AB, mobil: +46 (0) 727 043 211

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2015, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).