Pressmeddelanden

Medivir genomför förändring av ledningsgruppen

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att bolagets ledningsgrupp omorganiseras i syfte att effektivisera och skapa ökat fokus i verksamheten. Efter genomförd förändring består bolagets ledningsgrupp av sex personer, inklusive vd, mot tidigare åtta personer. Två nya funktioner inrättas: Strategic Business Development, som är en sammanslagning av Corporate Development och Business Development, samt Finance & Administration, som är en sammanslagning av den nuvarande Finance & Administration funktionen och Corporate Affairs & IR.

-   Jag vill skapa en mindre och mer effektiv ledningsgrupp med färre och starkare funktioner. Med den struktur och sammansättning av ledningsgruppen som nu presenteras är jag övertygad om att vi kommer att kunna arbeta mer fokuserat och leverera ännu bättre resultat vid implementeringen av vår uppdaterade strategi samt i ledarskapet av bolaget, säger Niklas Prager, vd Medivir AB.

Ledningsgruppen kommer att förstärkas av två nya medarbetare med lång erfarenhet inom strategisk affärsutveckling och finansiell styrning. Till ny chef för Strategic Business Development har Christine Lind rekryterats. Ny CFO, med ansvar även för IR, blir Ola Burmark.

Christina Kassberg, Rein Piir, Paul Wallace och Håkan Wallin har valt att lämna bolaget per den sista februari. Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars 2015.

-   Jag vill ta tillfället i akt att tacka de fyra kollegor som nu lämnar bolaget för deras stora engagemang och värdefulla insatser genom åren, fortsätter Niklas Prager.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niklas Prager, vd Medivir AB, telefon +46 (0)8-407 64 30.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet OLYSIO® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).