Pressmeddelanden

Medivir meddelar att Janssen avslutat utvecklingen av polymerashämmaren AL-704 för behandling av hepatit C

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att utvecklingen av AL-704 (även kallad JNJ-54257099), har avslutats efter genomförda fas I-studier vilka genomförts av Alios Biopharma Inc, en del av Janssen Pharmaceutical Companies. Studierna visade att AL-704 var säker, väl tolererad och hade acceptabla farmakokinetiska egenskaper, men den kliniska antivirala effekten hos patienter infekterade med genotyp 1 hepatit C var inte tillräcklig för att understödja fortsatta kliniska studier.

Inga ytterligare substanser som härrör från Medivirs licensavtal med Janssen gällande hepatit C NS5B polymerashämmare förväntas fortsätta in i kliniska studier, och därmed kommer inga framtida ersättningar att erhållas från projektet.

Avslutandet av detta projekt påverkar inte Medivirs helägda projekt MIV-802, eller någon av de övriga produkter eller substanser som ingår i andra samarbeten med Janssen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.
Richard Bethell, EVP Discovery Research Medivir AB, mobile: +46 (0) 727 043 211

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).