Pressmeddelanden

Medivir meddelar start av en klinisk fas I-studie med polymerashämmaren AL-704 för behandling av hepatit C

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag start av en klinisk fas I-studie med AL-704 (även kallad JNJ-54257099), vilken genomförs av Alios Biopharma Inc, en del av Janssen Pharmaceutical Companies. AL-704 är en nukleotidbaserad NS5B polymerashämmare för behandling av kronisk hepatit C-infektion i kombination med andra direktverkande antiviraler.

Medivir ingick i maj 2008 ett forsknings- och utvecklingsavtal avseende hepatit C-polymeras med Janssen Products LP. AL-704 är den andra läkemedelskandidaten inom detta avtal som går in i klinisk utveckling, vilket gör att det inte utgår någon ytterligare milstolpebetalning för detta utvecklingssteg.  

Fas I-studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, tredelad studie av oralt administrerad AL-704 för utvärdering av säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik vid ökande engångsdoser (del 1) och effekt av födointag (del 2) i friska frivilliga försökspersoner samt upprepade doser(7 dagar) i patienter med kronisk hepatit C-infektion av genotyp 1 och 3 (del 3).

Cirka 150 miljoner människor i världen beräknas vara kroniskt infekterade av hepatit C (HCV)*. Utan behandling kan många av dessa kroniskt infekterade utveckla en progressiv leversjukdom som kan leda till skrumplever, levercancer (hepatocellulär cancer) och levertransplantation. Hepatit C-infektionen kan emellertid botas med en kombination av flera olika antivirala läkemedel och nukleotidbaserade polymerashämmare har visat sig vara av central betydelse för några av de mest verkningsfulla läkemedelskombinationerna för HCV-behandling.

Ytterligare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2015, klockan 17.00 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

*http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/