Pressmeddelanden

Medivir slår ihop Forskning och Utveckling och genomför förändring i ledningsgruppen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att man som ytterligare ett led i strävan att optimera verksamheten kommer att samla forsknings- och utvecklingsarbetet i en gemensam enhet fr.o.m. 1 oktober 2015 under ledning av Richard Bethell, med nya titeln EVP Research & Development. Den nya enheten täcker hela området från tidiga forskningsskeden till sena utvecklingsfaser.

Förändringen kommer att bidra till Medivirs förmåga att prioritera och förbättra effektiviteten i forskningsverksamheten samt öka flexibiliteten och beredskapen för att bredda utvecklingsportföljen. Sammantaget stärker detta ytterligare Medivirs förmåga att skapa långsiktiga värden genom forskning och utveckling byggd på företagets etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattform.

Medivir skapar också en ny funktion som samlar all regulatorisk kompetens och ansvar under ledning av Åsa Holmgren, med nya titeln EVP Strategic Regulatory Affairs, som nyligen rekryterades till bolaget. Åsa tar i samband med detta plats i Medivirs ledningsgrupp.

Som ett led i förändringen, har Charlotte Edenius, EVP Development, valt att gå vidare mot nya utmaningar utanför Medivir.

- Charlotte har på ett förtjänstfullt sätt byggt upp en utvecklingsorganisation med bred kompetens som gör det möjligt för Medivir att effektivt driva projekt från val av kandidatläkemedel till kliniska studier i patienter. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Charlotte Edenius för hennes stora engagemang och värdefulla insatser och samtidigt välkomna Åsa Holmgren till ledningsgruppen, säger Niklas Prager, vd Medivir AB.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Prager, CEO Medivir AB, mobil: +46 (0) 76 811 7744.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).