Pressmeddelanden

Medivir tillkännager att Janssen har startat en fas I-studie för att utvärdera effekten av simeprevir och odalasvir på AL-335:s farmakokinetik

Stockholm, Sweden — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Alios Biopharma Inc., en del av Janssen Pharmaceutical gruppen har startat en klinisk fas I-studie med syfte att utvärdera den potentiella effekten av simeprevir och odalasvir (ACH-3102) på farmakokinetiken hos AL-335 i friska försökspersoner.

I denna öppna fas I-studie med två grupper ges simeprevir och odalasvir, en hepatit C virus (HCV) NS5A-hämmare, tillsammans med AL-335, en nukleotidbaserad HCV-polymerashämmare. Det primära målet med studien är att undersöka den potentiella effekten av simeprevir och odalasvir på farmakokinetiken hos AL-335, när de ges i kombination till friska försökspersoner.

Cirka 150 miljoner människor är kroniskt infekterade med HCV globalt*. Utan behandling kan många av dessa kroniskt infekterade utveckla en progressiv leversjukdom som kan leda till skrumplever, levercancer (hepatocellulär cancer) och levertransplantation. En kombination av flera olika antivirala läkemedel, inklusive proteashämmare som till exempel simeprevir, har dock visat potential att kunna bota HCV infektionen med en relativt enkel behandlingsregim.

Mer information om studien finns på www.clinicaltrials.gov


För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015, klockan 08.30 CET.

Om Simeprevir (OLYSIO®)

Simeprevir är en NS3/4A‐proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen Sciences Ireland UC och Medivir som är godkänd för behandling av kronisk hepatit C‐infektion som en del av en antiviral kombinationsbehandling. Effekten vid behandling med simeprevir har fastställts i genotyp 1 och genotyp 4 hepatit C‐ patienter med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros. Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för simeprevir, med undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i enighet med ett avtal med Janssen‐Cilag International NV. I november 2013, godkändes simeprevir av U.S. Food & Drug Administration och i maj 2014, godkändes läkemedlet av European Commission. Därefter har marknadsrättigheter erhållits i ett flertal länder i världen. Indikationer skiljer sig från marknad till marknad.

Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

*http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/