Pressmeddelanden

Medivirs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att styrelsen för Medivir har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande avseende återköp av egna B-aktier.

Återköpen avses ske i omgångar, längst under perioden fram till nästa årsstämma. Återköpen är beroende av marknadsförutsättningarna och ska ske i enlighet med gällande regler. Bl.a. får återköp under en dag, med undantag för eventuella blockaffärer, uppgå till högst 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköps. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköpen görs, i enlighet med de syften som anges i årsstämmans bemyndigande, för att på ett flexibelt och ändamålsenligt sätt distribuera kapital till aktieägarna och åstadkomma en mot bakgrund av Medivirs finansiella ställning ändamålsenligare kapitalstruktur. Återköp ska ske av högst ett sådant antal aktier som motsvarar en tiondel av samtliga aktier i bolaget, dvs. högst 2 696 603 aktier. Medivir innehar i nuläget inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).