Pressmeddelanden

Redovisning av utfallet i Medivirs frivilliga inlösenprogram

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar utfallet i Medivirs frivilliga inlösenprogram. Inlösenprogrammet omfattade totalt 4 465 717 aktier i Medivir. Vid anmälningsperiodens slut har totalt 4 293 990 aktier anmälts för inlösen, varav 53 642 A-aktier och 4 240 348 B-aktier, vilket motsvarar en anslutningsgrad om 96,2 procent. Totalt kommer en kontant likvid om cirka 601,2 miljoner kronor att överföras till aktieägarna vilket motsvarar 140 kronor per inlöst aktie att utbetalas omkring den 17 mars 2015.

Efter inlösenprogrammets fullföljande kommer det totala antalet utestående aktier i Medivir att uppgå till 26 966 037 aktier, varav 606 358 A-aktier och 26 359 679 B-aktier, och det totala antalet röster kommer uppgå till 32 423 259 röster.

Courtagefri försäljning
I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den genomsnittliga försäljningsintäkten till 6,41 kronor per inlösenrätt. Likvid för de inlösenrätter som har avyttrats genom den courtagefria försäljningen avses utbetalas till berörda aktieägare omkring den 27 februari 2015. 

Handel i inlösenaktier
Handel i inlösenaktier avses påbörjas den 27 februari 2015 och avslutas den 6 mars 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR Medivir AB, telefon +46 (0)708-53 72 92.
Ola Burmark, tillträdande Chief Financial Officer Medivir AB, telefon +46 (0)725-480 580.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015, klockan 09.00 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).