Pressmeddelanden

Villkoren för frivilligt inlösenprogram i Medivir fastställda

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att styrelsen för Medivir nu har fastställt villkoren i Medivirs frivilliga inlösenprogram, innebärande att var sjunde aktie kommer att kunna lösas in mot en kontant ersättning om 140 kronor per aktie.

Aktieägarna erhåller en inlösenrätt för varje innehavd aktie i Medivir. Sju inlösenrätter berättigar till inlösen av en innehavd aktie. Sammanlagt högst 625 200 380 kronor kan komma att utbetalas som likvid för de inlösta aktierna.

Det frivilliga inlösenprogrammet, innefattande minskning av reservfond, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier beslutades om vid extra bolagsstämma i Medivir den 20 november 2014.

Nedan anges de datum som gäller för inlösenprogrammet. En informationsbroschyr med ytterligare information om det frivilliga inlösenprogrammet finns från och med måndagen den 2 februari 2015 tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

3 februari 2015Sista dag för handel med Medivir-aktien inklusive rätt till erhållande av inlösenrätt
5 februari 2015Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätt
6 februari 2015Distribution av informationsbroschyr och anmälningssedel till bolagets direktregistrerade aktieägare påbörjas
10 februari – 24 februari 2015Anmälningsperiod för inlösen
10 februari – 20 februari 2015Period för handel i inlösenrätter
10 februari – 18 februari 2015Anmälningsperiod för courtagefri försäljning om maximalt 1 000 inlösenrätter
27 februari – 6 mars 2015Period för handel i inlösenaktier
Omkring 17 mars 2015Utbetalning av inlösenlikvid


För ytterligare information vänligen kontakta:

Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR Medivir AB, telefon +46 (0)708-53 72 92.
Ola Burmark, tillträdande Chief Financial Officer Medivir AB, telefon +46 (0)725 480580.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2015, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet OLYSIO® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).