Pressmeddelanden

Artrosstudie för utvärdering av MIV-711: Studien kan fortsätta utan modifiering efter framgångsrik tredje granskning av säkerhetsdata

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den oberoende dataövervakningskommittén kopplad till den pågående randomiserade dubbelblinda fas IIa-studien MIV-711-201 har hållit sitt tredje möte och efter en granskning av avblindade säkerhetsdata har rekommenderat en fortsättning av studien.

Studien syftar till att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekt vid sex månaders behandling med MIV-711 hos patienter med måttlig knäartros. En oberoende dataövervakningskommitté sammanträder vid förutbestämda tidpunkter för att utvärdera avblindade säkerhetsdata från studien. Baserat på sin granskning av ackumulerade säkerhetsdata från de första 150 patienterna som fullbordat tre månaders behandling av artros har kommittén nu beslutat att rekommendera en fortsättning utan modifiering av fas IIa-studien.

Data från studien MIV-711-201 förväntas kunna presenteras under tredje kvartalet 2017 medan data från fortsättningsstudien MIV-711-202 förväntas kunna presenteras under första halvåret 2018.

MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande läkemedel vid artros (s.k. DMOAD), vilket innebär ett läkemedel med förmåga att fördröja eller reversera nedbrytningen av leder som drabbats av sjukdomen. Det finns ingen godkänd DMOAD på marknaden och artros behandlas idag primärt med analgetika (smärtlindrande läkemedel) och livsstilsförändringar. Behandling med analgetika kan innebära risker för biverkningar som till exempel magtarmblödning och opioidberoende. Läkemedel av DMOAD-typ har därför en mycket stor och attraktiv marknadspotential. Medivir uppskattar att enbart USA-marknaden motsvarar ett värde på mer än 6 miljarder dollar årligen, avseende ett läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen, även om användningen begränsas till patienter med måttlig artros i viktbärande leder.

Vidare information om studien och dess planering finns på www.clinicaltrials.gov, referensnummer NCT02705625.

För ytterligare information kontakta:
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil +46 (0)72-704 3211
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2016, klockan 08.30 CET. 

 
Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).