Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT, JANUARI – SEPTEMBER 2016

Juli – september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,8 (111,5) MSEK, varav 12,4 (69,0) MSEK utgjordes av royalty för simeprevir.
 • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 44,0 (42,5) MSEK, varav 1,3 (2,8,) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 42,7 (39,7) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -50,4 (-10,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,87 (-0,39) SEK respektive -1,87 (-0,39) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,0 (75,4) MSEK.

Januari – september 2016  

 • Nettoomsättningen uppgick till 224,1 (573,2) MSEK, varav 54,7 (387,5) MSEK utgjordes av de första tre kvartalens royalty för simeprevir.
 • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 150,4 (184,5) MSEK, varav 9,1 (50,3) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 141,3 (134,2) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -130,6 (120,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,85 (4,14) SEK respektive -4,85 (4,11) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -110,5 (345,0) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Medivir fokuserar enbart på onkologi och omorganiserar för att uppnå betydande besparingar i kostnadsstrukturen.
 • Rekryteringen till fas IIa-studien inom artrosprogrammet MIV-711 är slutförd och säkerhetsgranskningskommittén bekräftar fortsättning av studien.
 • Medivir avyttrar läkemedelsbolaget BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma.
 • Medivirs nukleotidbaserade polymerashämmare för behandling av levercancer, MIV-818, går in i preklinisk utvecklingsfas.
 • Medivir stärker sin kliniska pipeline genom att teckna avtal om förvärv av en portfölj av onkologiprogram i klinisk fas
Koncernens siffror i sammandrag (MSEK)Q3Q1-Q3Helår
20162015201620152015
Nettoomsättning67,8111,5224,1573,2657,9
Bruttoresultat48,790,2159,0487,9548,6
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)-35,61,3-108,0190,9155,0
Rörelseresultat (EBIT)-44,4-13,1-133,3159,2114,8
Resultat före skatt-40,4-13,3-122,0155,0102,0
Resultat efter skatt-50,4-10,5-130,6120,375,1
Rörelsemarginal, %-65,5-11,8-59,527,817,4
Resultat per aktie före utspädning, kr-1,87-0,36-4,854,142,59
Resultat per aktie efter utspädning, kr-1,87-0,36-4,854,112,56
Eget kapital per aktie, kr48,9955,3648,9955,3654,04
Avkastning på eget kapital, %-11,5-0,9-11,88,95,9
Kassaflöde från löpande verksamhet-37,075,4-110,5345,0307,4
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång955,01 118,1955,01 118,11 077,9
Forsknings -och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %75,968,173,463,364,2

 
Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Delårsrapporten för perioden januari – september 2016 kommer att presenteras av Medivirs VD och koncernchef Niklas Prager och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.

Tid: torsdag den 10 november 2016, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08-566 426 96
Europa +44 20 3008 9817
USA +1 855 831 5946

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

VD har ordet
Under tredje kvartalet fortsatte vi att göra framsteg i våra forskningsprojekt, både i den egna portföljen och i partnerprojekt.

Baserat på granskning av säkerhetsdata fick artrosstudien med MIV-711 klartecken att fortsätta och den första patienten inkluderades i en fortsättningsstudie. Efter kvartalets utgång har vi kommunicerat att studien är färdigrekryterad, vilket betyder att vi håller tidplanen och visar på vår kompetens att driva komplexa kliniska studier. Vi räknar därför med att kunna redovisa resultaten från studien under tredje kvartalet 2017.

Vi ingick dessutom ett licensavtal som ger Trek Therapeutics exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera MIV-802 projektet, för behandling av hepatit C. Förutom en engångsbetalning på 10,3 MSEK berättigar avtalet Medivir milstolpebetalningar vid uppnådda kliniska utvecklingsmål samt royaltybetalningar om högst cirka 15 procent från framtida kommersialisering av produkter där MIV-802 ingår.

Under kvartalet redovisade vår partner Janssen Research & Development intressanta framsteg i en fas IIa-studie med interimsdata som visar att kombinationen av simeprevir, odalasvir och AL-335 har god effekt hos hepatit C-patienter. Resultaten visar att 100 procent av de patienter som behandlades med trippelkombinationen uppnådde bestående virologisk effekt redan efter sex veckors behandling. Då simeprevir visade på en avgörande effekt fortsätter nu Jansen sina fas IIb studier med denna trippelkombination där behandling under 6 och 8 veckor av en bredare grupp patienter med olika genotyper av Hepatit-C kommer att utvärderas.

Royalty hänförlig till hepatit-C läkemedlet OLYSIO® (simeprevir) uppgick under tredje kvartalet till 12,4 MSEK. Inom vår nordiska läkemedelsförsäljning uppnådde Nordic Brands-portföljen en försäljning på 42,1 MSEK under kvartalet, en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Viktiga beslut om Medivirs framtida inriktning
Sammantaget var Medivirs utveckling fortsatt positiv under tredje kvartalet. Dessutom har det efter kvartalets utgång tagits ett antal avgörande beslut av stor betydelse för Medivirs framtida inriktning och utveckling.
Ett av dessa var att vi aviserade en omorganisation och betydande kostnadsbesparingar inom den tidiga forskningen och inom administrativa funktioner. Omorganisationen beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på totalt ca 110 MSEK jämfört med nuvarande organisation. Vi beslutade också att renodla verksamheten till att fokusera enbart på onkologi. Dessa förändringar medför tyvärr att ett 30-tal av Medivirs medarbetare måste lämna bolaget.

Ett ytterligare led i vår strävan mot renodling är att vi sedan en tid arbetat med en uppdelning av bolagets verksamhet i två självständiga bolag, med avsikten att separat notera det nya kommersiella bolaget, baserat på Nordic Brands-portföljen. Under arbetet med att närmare undersöka förutsättningarna för en notering har det inkommit ett antal propåer, och efter en strukturerad process där de olika alternativen har jämförts har styrelsen bedömt att en försäljning av BioPhausia AB till Karo Pharma bättre tar tillvara Medivirs aktieägares intressen än vad en separat notering skulle ha gjort.

Vi kunde i början av november även meddela att vi förvärvat två nya intressanta projekt i klinisk utvecklingsfas inom onkologi. Denna transaktion kommer att förändra Medivir i grunden och innebär ett viktigt steg i strategin att bredda vår pipeline med program i sen klinisk fas och balansera om tyngdpunkten från tidig forskning till klinisk utveckling, samtidigt som det förstärker vårt fokus på onkologi.

Glädjande är även att MIV-818 har valts som läkemedelskandidat för behandling av hepatocellulär cancer (HCC) och har nu gått vidare till preklinisk utvecklingsfas. MIV-818 är unik genom att vara den enda oralt administrerade cytostatikabehandlingen som utvecklas specifikt för levercancer. Det är mycket tillfredsställande att kunna leverera en första läkemedelskandidat från vår interna portfölj med anticancer- och immunoonkologiska projekt i tidig fas.

Jag är övertygad om att alla dessa nyheter och förändringar utgör viktiga steg i Medivirs omställning till ett läkemedelsbolag med en renodlad onkologiinriktning och därmed ytterligare stärker vår förmåga att bygga långsiktiga värden.

Niklas Prager
VD och koncernchef 

Kommande informationstillfällen:
Rapport för helåret 2016

17 februari 2017
Delårsrapport, januari – mars 2017
28 april 2017
Årsstämma 2017

3 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef, +46 (0) 8 407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2016, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).