Pressmeddelanden

Medivir avyttrar läkemedelsbolaget BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget träffat avtal om avyttring av Medivirs dotterbolag BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma AB. Köpeskillingen uppgår till 908 MSEK på kontant och skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital. Transaktionen förväntas kunna slutföras i mitten av december 2016.

Bakgrund och motiv
Som tidigare kommunicerats i pressmeddelanden i juni och augusti 2016 har Medivirs styrelse gett företagsledningen i uppdrag att se över möjligheten att dela koncernens verksamhet i två självständiga bolag, med avsikt att notera den kommersiella verksamheten separat. Samtidigt har flera presumtiva köpare visat ett stort intresse för den kommersiella verksamheten, dvs. produktportföljen Nordic Brands (BioPhausia AB). Medivirs styrelse har genomfört en strukturerad process där alternativen försäljning och separat notering utvärderats, och funnit att en avyttring av BioPhausia AB till Karo Pharma utgör det bästa alternativet för BioPhausia, Medivir och Medivirs aktieägare.

Om Nordic Brands
BioPhausia består av tretton välkända läkemedel med starka varumärken. Under perioden Q3-2015 till Q2-2016 genererade BioPhausia intäkter om 189 MSEK.

Om transaktionen
Transaktionen avser avyttring av 100 procent av aktierna i Medivirs helägda dotterbolag BioPhausia AB för en köpeskilling om 908 MSEK på kontant och skuldfri basis, inklusive ett normaliserat rörelsekapital. Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till ca 25 MSEK. Därtill kommer uppdelningsprocessen och den operativa omställning som försäljningen föranleder att medföra engångskostnader om ca 15 MSEK. De Medivir-anställda som idag servar den berörda verksamheten omfattas inte av transaktionen vilket dessvärre innebär att ett tiotal anställda kommer att tvingas lämna Medivir när transaktionen har slutförts.

Transaktionens slutförande är villkorad på sedvanligt sätt. Köpeskillingen i sin helhet erläggs kontant.

Finansiella konsekvenser för Medivir och bolagets aktieägare
Beräknat på köpeskillingen 908 MSEK medför transaktionen att nettoresultatet för Medivirkoncernen och moderbolaget Medivir AB ökar med ca 530 MSEK respektive ca 300 MSEK. Dessutom medför transaktionen, efter att ett depositionsbelopp avskilts (under en garantiperiod om tolv månader), att Medivirs kassa stärks med ca 780 MSEK.

Styrelsens för Medivir avser att, efter en utvärdering av Medivirs kapitalbehov, rekommendera att, så långt möjligt, överskjutande medel från transaktionen delas ut till aktieägarna i form av vinstutdelning eller på annat sätt. Medivirs styrelse kommer att presentera sin rekommendation och sina förslag, vilka förutsätter aktieägarnas godkännande, senast i samband med bolagets bokslutskommuniké för 2016.

-  Jag är övertygad om att en försäljning av produktportföljen Nordic Brands till Karo Pharma är det bästa sättet att skapa värdemaximering för våra aktieägare. Den kommersiella portföljen kan fortsätta att utvecklas positivt inom en organisation med ett starkt fokus på specialistläkemedel, medan Medivir helt kan inrikta sig på omställningen till ett onkologifokuserat företag med en effektiv FoU-verksamhet som förfogar över en portfölj av lovande projekt i olika utvecklingsfaser, säger Medivirs VD Niklas Prager.

Rådgivare
Medivir anlitar Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef Medivir AB, telefon: +46 (0)8-407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medivir AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2016, klockan 08.00 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).