Pressmeddelanden

Medivir fokuserar enbart på onkologi och omorganiserar för att uppnå betydande besparingar i kostnadsstrukturen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännager idag en omorganisation av bolagets verksamhet och betydande kostnadsbesparingar inom den tidiga forskningen och i administrativa funktioner. Styrelsen har beslutat att bolagets fortsatta inriktning kommer att renodlas och verksamheten kommer fokusera uteslutande på onkologi, baserat på bolagets teknikplattformar och kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap. Diskussioner rörande partnerskap för samtliga kvarvarande FoU-tillgångar inom området infektionssjukdomar kommer att inledas före årsskiftet. Detta gäller även MIV-711, så snart fas IIa-programmet har avslutats.

Omorganisationen beräknas generera årliga kostnadsbesparingar på totalt ca 110 MSEK jämfört med dagens kostnadsnivåer inom de berörda verksamhetsdelarna. Ett renodlat fokus på onkologi, i kombination med ett minskat antal projekt i tidig forskningsfas, medför en neddragning med ca 25 tjänster och att kostnaderna inom tidig forskning minskas med ca 60 MSEK per år jämfört med nuvarande nivå. Den minskade organisationen inom tidig forskning skapar flexibilitet att stärka kompetensen och kapaciteten inom klinisk utveckling och möjliggör en breddning av företagets pipeline med onkologiprojekt i kliniska faser. Samtidigt kommer rationaliseringsåtgärder inom administration och kommersiella stödfunktioner att generera de resterande kostnadsbesparingarna på ca 50 MSEK årligen jämfört med nuvarande nivå och ett 20-tal tjänster inom dessa avdelningar blir övertaliga.

Förändringarna medför tyvärr att ett 30-tal av Medivirs medarbetare måste lämna bolaget och att vakanser som påverkas inte kommer att tillsättas. Till följd av organisationsförändringarna kommer uppsägningskostnader i storleksordningen 20 MSEK att belasta resultatet för det fjärde kvartalet.

- Jag är övertygad om att dessa kostnadsbesparingar inom tidig forskning, med ett tydligt terapiområdesfokus i kombination med en mindre och mer kostnadseffektiv organisation, kommer att stärka Medivirs position som ett effektivt onkologiföretag, med en växande utvecklingsportfölj och forskningsplattformar som kan leverera hållbar tillväxt. Vår ambition är att Medivir ska ha en bred och balanserad pipeline från tidig till sen utvecklingsfas. Vi kommer att bygga vidare på våra teknikplattformar och vår dokumenterade förmåga att omvandla projekt till värdeskapande partnerskap, säger Medivirs VD Niklas Prager.

För ytterligare information kontakta:

Niklas Prager, VD Medivir AB, tel. +46 (0)8-407 64 30.
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725 480 580


Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2016, klockan 13.00 CET.

Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).