Pressmeddelanden

Medivir meddelar att Janssen har påbörjat en öppen fas IIb-studie av trippelkombinationsbehandling med simeprevir, odalasvir och AL-335 (JNJ-4178)

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Research & Development, LLC., en del av Janssen Pharmaceutical Companies inom Johnson & Johnson (Janssen), har påbörjat en öppen fas IIb-studie av kombinationsbehandling med simeprevir, odalasvir och AL-335 (JNJ-4178) hos behandlingsnaiva och behandlingserfarna patienter med kronisk hepatit C-infektion utan cirros. Denna globala multicenterstudie ingår i Janssens globala utvecklingsprogram för JNJ-4178 och omfattar kliniska prövningscentra i Nordamerika, Europa och Asien.

Fas IIb-studiens mål är att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik vid behandling med JNJ-4178/AL-335 (800 mg QD), odalasvir (25 mg QD) och simeprevir (75 mg QD) hos behandlingsnaiva och behandlingserfarna patienter med kronisk hepatit C genotyp 1, 2, 4, 5, 6-infektion utan cirros.

Patienterna i studien kommer att behandlas med trippelkombinationen under sex eller åtta veckor och det primära effektmåttet är andelen patienter som uppnår bestående virologiskt svar 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12).

En fas IIa-studie pågår där behandling med samma trippelkombination utvärderas hos patienter med eller utan kompenserad cirros.

Ytterligare information om studiens planering och genomförande finns på www.clinicaltrials.gov, referensnummer NCT02765490.

För ytterligare information, kontakta:
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2016, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).