Pressmeddelanden

Medivir slutför försäljningen av BioPhausia - överföring om ca 870 MSEK till aktieägarna genom inlösenerbjudande kommer att föreslås

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att försäljningen av BioPhausia AB till Karo Pharma AB idag har slutförts. Medivirs styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma samt föreslå att bolagsstämman beslutar om en överföring till aktieägarna av nettolikviden från försäljningen av BioPhausia (ca 870 MSEK, motsvarande ca 32 SEK/aktie) genom ett frivilligt aktieinlösenerbjudande till alla aktieägare.

-  Försäljningen av dotterbolaget BioPhausia har medfört att Medivir uppnått en mycket god kassabehållning. Det är därför glädjande att bolagets styrelse efter en analys av kapitalbehovet kunnat konstatera att kapacitet finns för en större utskiftning av kapital till aktieägarna med fortsatt bibehållen god likviditet, säger Anna Malm Bernsten, styrelsens ordförande.

Styrelsen kommer senast i början av januari 2017 att kalla till en extra bolagsstämma där beslut om inlösenerbjudandet föreslås fattas. I samband med att kallelsen utfärdas kommer styrelsens fullständiga förslag att presenteras. Bolagsstämman avses preliminärt äga rum senast i början av februari 2017. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer inlösenerbjudandet att genomföras så snart som möjligt under de därpå följande veckorna.

-  Efter den renodling av verksamheten som skett under året samt med de nyförvärvade projekten i klinisk fas är det vår bedömning att vi nu har en attraktiv och balanserad forskningsportfölj fokuserad på onkologi som har potential att under de närmaste åren skapa väsentliga värden för våra aktieägare, tillägger Medivirs styrelseordförande Anna Malm Bernsten.

   
För ytterligare information kontakta:

Niklas Prager, VD Medivir AB, tel. +46 (0)8-407 64 30.
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580
Anna Malm Bernsten, Styrelsens ordförande Medivir AB, mobil +46 705598541

Denna information är sådan information som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 klockan 13.00 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.