Pressmeddelanden

Medivirs fusionshämmare för behandling av RSV-infektioner, MIV-323, går in i preklinisk utvecklingsfas

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att MIV-323 har valts som läkemedelskandidat från bolagets projekt med fusionshämmare för behandling av infektioner med respiratoriskt syncytievirus (RSV), och har nu gått vidare till preklinisk utvecklingsfas.

Humant respiratoriskt syncytievirus är den främsta orsaken till virusinfektioner i luftvägarna hos barn, äldre och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Nästan alla barn drabbas av RSV-infektion före sin tvåårsdag. Det har beräknats att RSV år 2005 orsakade 33,8 miljoner fall av infektioner i de nedre luftvägarna hos barn under 5 år, varav 3,4 miljoner krävde sjukhusvård och som medförde mellan 66 000 och 199 000 dödsfall. Det enda godkända läkemedlet idag för behandling av RSV-infektioner är ribavirin, vars användning begränsas av ett komplicerat administreringssätt, begränsad effekt, höga kostnader och allvarliga biverkningar. En humaniserad monoklonal antikropp är tillgänglig för förebyggande behandling, men har endast godkänts för att förebygga RSV-infektioner hos barn med kraftigt förhöjd risk att drabbas av allvarliga sjukdomar i de nedre luftvägarna orsakade av RSV-infektioner. Det föreligger således ett stort medicinskt behov av nya, säkra och effektiva läkemedel för att förebygga och bota RSV-infektioner.

I augusti 2014 ingick Medivir AB ett licensavtal med Boehringer Ingelheim International GmbH avseende exklusiva globala rättigheter till ett läkemedelsprogram inriktat på behandling och förebyggande av RSV-infektioner. Avtalsvillkoren ger Medivir exklusiva globala rättigheter att bedriva forskning kring och utveckling, tillverkning samt kommersialisering av RSV-läkemedel baserade på Boehringer Ingelheims program.

- RSV är en respiratorisk patogen som kan orsaka livshotande infektioner, i synnerhet hos barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Det är ett viktigt och eftersatt sjukdomsområde där det idag saknas effektiva behandlingar. MIV-323 uppvisar en unikt hög effekt mot ett brett spektrum av RSV-isolat samt klassledande preklinisk farmakokinetik och säkerhetsprofil in vitro. Även om Medivir framgent i huvudsak kommer att fokusera FoU-arbetet på onkologi bedömer vi att MIV-323 är en läkemedelskandidat med potential att bli best-in-class. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av MIV-323 av tredje part, säger Richard Bethell, Medivir’s CSO.

För ytterligare information, kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211 

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2016, klockan 14.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).