Pressmeddelanden

Medivirs nukleotidbaserade polymerashämmare för behandling av levercancer, MIV-818, går in i preklinisk utvecklingsfas

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att MIV-818 har valts som läkemedelskandidat från bolagets projekt med nukleotidbaserade DNA polymerashämmare för behandling av hepatocellulär cancer (HCC). I och med detta går MIV-818 vidare till preklinisk utvecklingsfas.

Levercancer är en relativt ovanlig diagnos i Nordamerika och Västeuropa. Samtidigt är det den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och en av de snabbast ökande cancerformerna i USA, baserat på frekvens och dödlighet. Hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste formen av levercancer. Trots framsteg rörande tidigare diagnos och behandling av HCC ligger 5-årsöverlevnaden bland diagnostiserade HCC-patienter i USA fortfarande under 20 procent. Sjukdom som upptäcks i ett tidigt skede kan behandlas med kurativ kirurgi, medan prognosen för patienter med inoperabel HCC är dålig. Behovet av effektivare behandlingsalternativ är således stort, i synnerhet för patienter med långt framskriden HCC samt för patienter med andra former av levercancer.

Effektiva behandlingar för patienter med intermediär inoperabel HCC omfattar läkemedel som levererar substanser direkt till cancertumörer via leverns blodkärl, något som är både tekniskt utmanande och en behandling som många patienter inte kan genomgå. Å andra sidan har cancerläkemedel som ger systemisk distribution i hela kroppen i allmänhet låg effekt. Sorafenib, det enda oralt administrerade läkemedlet för behandling av levercancer, har godkänts för behandling av patienter med långt framskriden HCC, men ger endast måttligt förbättrad överlevnad. Trots dessa begränsningar har sorafenib en årlig global försäljning på över 1 miljard dollar. Försäljningen avser ett antal olika cancerindikationer där behandling av HCC utgör huvuddelen.

Medivir har genom sin långvariga satsning på utveckling av förbättrade behandlingsmetoder av kronisk hepatit B och C utvecklat en framstående expertis kring tekniken att selektivt leverera aktiva metaboliter av nukleotid- och nukleosidanaloger till levern. MIV-818 är en potent och selektiv hämmare av proliferationen för levercancer-cellinjer och har designats för att leverera stora mängder av den aktiva substansen selektivt till levern. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade läkemedlet mot HCC och andra former av levercancer som verkar målinriktat på levern. Medivir förväntar sig att kunna kommunicera data kring MIV-818:s prekliniska antitumör- och farmakokinetiska profil vid större vetenskapliga kongresser under 2017.

-  MIV-818 är unik genom att vara den enda oralt administrerade cytostatikabehandlingen som utvecklas specifikt för levercancer. Många behandlingar som använts med framgång vid behandling av andra cancerformer har varit verkningslösa hos patienter med levercancer, ofta på grund av att problem med systemisk toxicitet i kroppen förhindrar att tillräckligt höga läkemedelskoncentrationer kan uppnås lokalt vid tumören. För att komma runt denna begränsning har vi designat MIV-818 för att ha en målinriktad verkan på levern och vi ser fram emot att gå vidare till kliniska studier så snart som möjligt. Det är också mycket tillfredsställande att leverera en första läkemedelskandidat från vår interna portfölj med anticancer- och immunoonkologiska projekt i tidig fas. Detta utgör ett mycket viktigt steg i Medivirs omställning till ett läkemedelsbolag med en renodlad onkologiinriktning, säger Richard Bethell, Medivirs CSO.


För ytterligare information, kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medivir AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2016, klockan 15.45 CET

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).