Pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Medivir

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har förändrats på grund av indragning av aktier inom ramen för det frivilliga inlösenprogram som beslutades på extra bolagsstämma den 2 februari 2017. Det nya antalet aktier har registrerats av Bolagsverket under mars 2017.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 20 318 977 aktier, varav 474 769 A-aktier och 19 844 208 B-aktier, och det totala antalet röster kommer uppgår till 24 594 898 röster.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Ola Burmark, CFO Medivir AB, telefon +46 (0)725 480 580.

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017, klockan 08.30 CET. 

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).