Pressmeddelanden

Artrosstudie för utvärdering av MIV-711: Studien kan fortsätta utan modifiering efter framgångsrik fjärde granskning av säkerhetsdata

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den oberoende dataövervakningskommittén kopplad till den pågående randomiserade dubbelblinda fas IIa-studien MIV-711-201 har hållit sitt fjärde planerade möte och efter en granskning av avblindade säkerhetsdata har rekommenderat en fortsättning av studien. Dataövervakningskommittén har därmed slutfört sina fyra planerade möten under studien.

Studien syftar till att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekt vid sex månaders behandling med MIV-711 hos patienter med måttlig knäartros. En oberoende dataövervakningskommitté sammanträder vid förutbestämda tidpunkter för att utvärdera avblindade säkerhetsdata från studien. Under studiens gång var 4 sådana möten planerade. Den fjärde granskningen av ackumulerade säkerhetsdata från de 200 patienter som fullbordat tre månaders behandling av artros resulterade i att kommittén nu beslutat att rekommendera en fortsättning utan modifiering av fas IIa-studien.

Data från studien MIV-711-201 förväntas kunna presenteras under tredje kvartalet 2017 medan data från den pågående fortsättningsstudien MIV-711-202 förväntas kunna presenteras under första halvåret 2018.

MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande läkemedel vid artros (s.k. DMOAD), vilket innebär ett läkemedel med förmåga att fördröja eller reversera nedbrytningen av leder som drabbats av sjukdomen. Det finns ingen godkänd DMOAD på marknaden och artros behandlas idag primärt med analgetika (smärtlindrande läkemedel) och livsstilsförändringar. Behandling med analgetika kan innebära risker för biverkningar som till exempel mag-tarmblödning och opioidberoende. Läkemedel av DMOAD-typ har därför en mycket stor och attraktiv marknadspotential. Medivir uppskattar att enbart USA-marknaden motsvarar ett värde på mer än 6 miljarder dollar årligen, avseende ett läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen, även om användningen begränsas till patienter med måttlig artros i viktbärande leder.

Vidare information om studien och dess planering finns på www.clinicaltrials.gov, referensnummer NCT02705625

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medivir AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017, klockan 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:  
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.