Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 3 maj 2017

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 3 maj 2017 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Ekblom, Anders R Hallberg, Helena Levander och Anna Malm Bernsten samt nyvaldes Bengt Julander och Bengt Westermark. Anna Malm Bernsten omvaldes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 2.810.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 575.000 kronor och de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 240.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 735.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 115.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor till den övriga ledamoten) och 410.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 90.000 kronor till utskottets sammankallande och 80.000 kronor vardera till övriga fyra ledamöter). Styrelseledamöter som för bolagets utveckling utför särskilda insatser utöver styrelsearbetet ska, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete, dock sammanlagt högst 300.000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2018 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Återköpsbemyndigande respektive överlåtelsebemyndigande
Styrelsen drog tillbaka sina förslag till beslut avseende återköpsbemyndigande respektive överlåtelsebemyndigande. Inga beslut fattades.

Emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram varigenom medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2016 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2016 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017, klockan17.15 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap).