Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT, JANUARI – JUNI 2017

April - juni

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Positiva data presenterades från fas II-studien med remetinostat hos patienter med kutant T-cellslymfom i tidiga stadier.
 • Rekryteringen till fortsättningsstudien med MIV-711 för behandling av artros slutfördes. Dataövervakningskommittén rekommenderade en fortsättning av studien.

Finansiell sammanfattning  

 • Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgick till 9,5 (36,9) MSEK, varav 7,7 (24,2) MSEK utgjordes av andra kvartalets royalty för simeprevir. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,9 (2,7) MSEK.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -90,9 (-60,2) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,91 (-1,48) respektive -3,90 (-1,48) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -82,1 (-37,1) MSEK.
 • Kostnader av engångskaraktär har påverkat resultatet under kvartalet med -1,9 (-2,8) MSEK.
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 624,2 (997,5) MSEK.

Januari - juni

Finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgick till 27,3 (57,5) MSEK, varav 21,4 (42,3) MSEK utgjordes av royalty för simeprevir. Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (7,5) MSEK.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -171,8 (-121,0) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -6,57 (-2,98) respektive -6,56 (-2,98) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -206,0 (-73,5) MSEK.
 • Kostnader av engångskaraktär har påverkat resultatet under perioden med -12,6 (-2,7) MSEK.
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 624,2 (997,5) MSEK.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapport för perioden januari – juni 2017 kommer att presenteras av Medivirs vd och koncernchef Christine Lind.

Tid: Tisdag den 25 juli 2017, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08- 566 426 91
Europa +44 20 3008 9804
USA +1 855 753 2235

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Lind, vd, +46 (0) 8 5468 3100 eller, Ola Burmark, CFO, mobil: +46 (0)72 548 05 80

VD har ordet
Medivir har en stark och balanserad FoU-portfölj med tre spännande projekt i klinisk utvecklingsfas och en portfölj av framstående projekt i tidigare faser, varav det främsta är MIV-818. Samtliga våra forskningsprojekt – både de som drivs i egen regi och partnerprojekten – fortsatte under kvartalet att utvecklas enligt plan.

Projekt i egen regi
De båda kliniska onkologiprojekt som förvärvades i slutet av 2016 och som vi driver i egen regi har redan hunnit göra framsteg. I början av april kunde vi meddela positiva data för den kliniska fas II-studien med remetinostat för patienter med kutant T-cellslymfom i tidiga faser. Remetinostat uppvisade både god effekt på cancerlesioner och en unikt positiv säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Med dessa data planerar vi nu att ta kontakt med den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för att kunna inleda en fas III-studie mot slutet av 2017. Under kvartalet utformade vi också forskningsplanen för fas I/II-kombinationsstudien med birinapant och Mercks Keytruda™, en studie som förväntas starta under tredje kvartalet.

Även artrosprojektet MIV-711 fortsatte att utvecklas planenligt. Under andra kvartalet fullrekryterades fas IIa-fortsättningsstudien inom detta projekt. Vi kunde också meddela ett positivt resultat efter dataövervakningskommitténs femte granskning av samtliga tillgängliga säkerhetsdata, inklusive de data som hittills genererats i fortsättningsstudien. Vi räknar med att kunna redovisa övergripande data från den första studien under senare delen av tredje kvartalet 2017. Övergripande data från fortsättningsstudien väntas under första kvartalet 2018.

Under kvartalet fortsatte vi också att göra goda framsteg i våra fem projekt i tidigare faser, bland annat illustrerat av globala presentationer av prekliniska data och farmakokinetisk profil för levercancerprojektet MIV-818 vid medicinska konferenser, inklusive EASL:s International Liver Congress™ i Europa och AACR:s Annual Meeting i USA. Vårt mål är att slutföra de prekliniska studierna med MIV-818 mot slutet av 2017 för att därefter kunna inleda en fas I-studie under 2018.

Medivir har inrättat en ny befattning i bolagets ledningsgrupp med ansvar för det samlade kliniska utvecklingsarbetet, Chief Medical Officer. Det var glädjande att kunna utse John Öhd, tidigare ansvarig för Medivirs kliniska FoU-arbete till den nya positionen.

Partnerprojekt
Ytterligare data från en pågående fas II-studie med JNJ-4178 (trippelkombinationen simeprevir, odalasvir och AL-335) för behandling av HCV som leds av vår partner, Johnson & Johnson presenterades i april vid EASL:s International Liver Congress™. Resultaten visade bland annat att behandlingen har potential att ge kortare behandlingslängd (6 veckor) och bättre effekt (100 % botade) än tillgängliga alternativ på marknaden. JNJ-4178 var ett av de projekt som särskilt lyftes fram vid Johnson & Johnsons ”Pharmaceutical Business Review Day” i maj, vilket är ett tecken på den stora betydelse vår partner tillmäter projektet. Johnson & Johnson förväntas slutföra fas II-studierna under 2017.

Royalty hänförlig till OLYSIO® (simeprevir) uppgick under andra kvartalet till 7,7 MSEK och reflekterar den avtagande försäljningen av produkten.

Som tidigare nämnts är Medivirs interna verksamhet nu inriktad på onkologi och projekt inom övriga områden är följaktligen föremål för utlicensiering.

Med de många projekt vi nu driver i olika utvecklingsfaser kan Medivir se fram emot ett mycket spännande andra halvår 2017.

Christine Lind
VD och koncernchef 

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,för offentliggörande den 25 juli 2017, klockan 08.30 CET.