Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT, JANUARI – MARS 2017

Kvartalet i korthet

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Artrosstudien för utvärdering av MIV-711 fick klartecken att fortsätta utan modifiering efter en positiv fjärde granskning av säkerhetsdata.
 • Christine Lind har utnämnts till ny vd för Medivir och hon tillträdde tjänsten den 1 april 2017.
 • Den extra bolagsstämman i Medivir beslutade i februari om ett frivilligt inlösenprogram innefattande minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna. Totalt överfördes en kontant likvid om cirka 857,5 MSEK.
 • Avtal träffades med Janssen om utlicensiering av de kommersiella rättigheterna i Norden för simeprevir samt för produkter där simeprevir ingår. I gengäld erhåller Medivir royalty på all försäljning i Norden av produkter där simeprevir ingår. Avtalet berättigar dessutom Medivir till ytterligare milstolpeersättningar till ett sammanlagt värde av cirka 6 MEUR. Vidare har Medivir återfört de kommersiella rättigheterna till Adasuve i Norden till Ferrer.

Finansiell sammanfattning  

 • Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgick till 17,8 (20,6) MSEK, varav 13,7 (18,1) MSEK utgjordes av första kvartalets royalty för simeprevir. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2,4 (4,8) MSEK.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -80,9 (-60,7) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,59 (-1,50) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -123,9 (-36,4) MSEK.
 • Personalkostnader av engångskaraktär har påverkat resultatet under kvartalet med 10,0 (0,0) MSEK.
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 708,9 (1 039,5) MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden 

 • Positiva data för den kliniska fas II-studien med remetinostat för patienter med kutant T-cellslymfom meddelades i april.
 • Data från en pågående fas II-studie med trippelkombinationen simeprevir, odalasvir och AL-335, presenterades i april vid The International Liver Congress™.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapport för perioden januari – mars 2017 kommer att presenteras av Medivirs vd och koncernchef Christine Lind.

Tid: Fredag den 28 april 2017, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08- 566 426 91
Europa +44 20 3008 9804
USA +1 855 753 2235

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Lind, vd, +46 (0) 8 5468 3100 eller, Ola Burmark, CFO, mobil: +46 (0)72 548 05 80

VD har ordet

Omvandlingen av Medivir
Medivirs forskning är nu inriktad på onkologi. Som en konsekvens av detta kommer projekt inom andra områden att utlicensieras. Det handlar närmast om rättigheterna att utveckla och kommersialisera hepatit C projektet MIV-802 i Kina, Taiwan, Hongkong och Macao, ett område som var undantaget från det licensavtal som under 2016 tecknades med Trek Therapeutiucs. Vi söker också en partner för fortsatt utveckling av MIV-323, för behandling av RSV-infektioner. Vi tror att MIV-323 har potential att bli en best-in-class-produkt men avser inte själva investera i vidare utveckling.

Under första kvartalet genomfördes de avslutande stegen i omställningen av Medivir till ett renodlat forsknings- och utvecklingsföretag. Ett avtal tecknades med Janssen om utlicensiering av de kommersiella rättigheterna i Norden för simeprevir, samt för framtida potentiella produkter där simeprevir ingår. Detta innebär att Medivir inte längre bedriver någon kommersiell försäljning av läkemedel, utan är helt fokuserat på forskning och utveckling.

Dessutom genomfördes det frivilliga inlösenprogrammet kopplat till avyttringen av BioPhausia, vilket innebar att 857,5 MSEK överfördes till aktieägarna. Medivirs ledningsgrupp köpte aktier och sålde inlösenrätter vilket innebar att ledningens samlade aktieinnehav i Medivir ökade i anslutning till inlösenprogrammet.

Fortsatta framsteg i projekten
Samtliga våra projekt fortsatte under kvartalet att utvecklas enligt plan. Artrosstudien för utvärdering av MIV-711 fick klartecken att fortsätta baserat på en fjärde granskning av säkerhetsdata. Det innebär att den oberoende dataövervakningskommitténs samtliga fyra granskningar gett bästa möjliga resultat, det vill säga att den pågående fas II-studien kan fortsätta utan förändringar. Vi räknar som tidigare med att kunna presentera data från MIV-711 under tredje kvartalet 2017.

Fokus i vår forskning och utveckling ligger nu främst på onkologi och två mycket intressanta projekt inom det området förvärvades under 2016: remetinostat och birinapant. Efter rapportperiodens utgång rapporterade vi data från fas II-studien med remetinostat för cancerformen CTCL. Resultaten var positiva och vi räknar med att lämna in en mötesförfrågan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för att kunna starta en fas III-studie under andra halvåret 2017. När det gäller projektet birinapant ser vi fram emot att inleda fas I och fas II-studier i samarbete med både Merck och University of California (UCLA) för olika cancerformer.

Royalty hänförlig till det godkända hepatit C-läkemedlet OLYSIO® (simeprevir) uppgick under första kvartalet till 13,7 MSEK, som en följd av den lägre nivån på global nettoförsäljning av OLYSIO®. Vår partner Janssen fortsätter att utveckla simeprevir i ett läkemedel i kombination med andra direktverkande antiviraler för behandling av hepatit C och data från det pågående fas II-programmet förväntas presenteras av vår partner vid kommande konferenser.

Stark och balanserad FoU-portfölj
Det är med stor glädje jag åtagit mig att leda genomförandet av vår strategi med fokus på onkologi. Medivir har en stark och balanserad FoU-portfölj med intressanta projekt i olika faser. För en fördjupad beskrivning av vår strategi och portfölj rekommenderar jag de presentationer som finns tillgängliga på vår hemsida, www.medivir.se. Jag har också en stark tilltro till kompetensen i vår organisation och till vår förmåga att bygga värden för våra aktieägare.

Christine Lind
VD och koncernchef 

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, klockan 08.30 CET.