Pressmeddelanden

Medivir meddelar att Janssen avslutar utvecklingen av JNJ-4178 mot hepatit C

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Research & Development har beslutat avsluta utvecklingen av JNJ-4178, en trippelkombinationsbehandling mot hepatit C med simeprevir, odalasvir och AL-335. Den avslutade utvecklingen av JNJ-4178 påverkar inte det pågående partnerskapet med Janssen kring Olysio® (simeprevir), eller det etablerade licensavtalet med Janssen där simeprevir ingår. Medivir är fortsatt berättigade till royalty från den globala försäljningen av simeprevir som singel-behandling.

Beslutet att avsluta utvecklingen av JNJ-4178 togs med hänsyn till den ökande konkurrensen av ett antal effektiva behandlingar mot hepatit C. Det pågående fas II-programmet kommer att genomföras som planerat, men ingen fortsatt utveckling av JNJ-4178 kommer att ske därefter.

- Trots att Janssens beslut att inte vidareutveckla denna lovande behandling är olyckligt, så förändras inte Medivirs fokus, säger Medivirs VD Christine Lind. Vi fortsätter att utveckla vår forsknings- och utvecklingsportfölj inom onkologi och ser fram emot att slutföra de pågående fas IIa-studierna i artros.

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, CEO, mobile: +46 (0)72-710 2205

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 september 2017, 08.00 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).