Pressmeddelanden

Medivir meddelar att Janssen beslutat avsluta sin licens för simeprevir i juni 2018

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Pharmaceuticals Inc. (Janssen) har beslutat att avsluta sin licens för simeprevir mot bakgrund av Janssens bedömning av marknadens efterfrågan. Licensen upphör att gälla i juni 2018 och Medivir fortsätter erhålla royalty på all återstående försäljning av Olysio/Sovriad (simeprevir) som Janssen åstadkommer fram till den tidpunkten. Medivir kommer att söka potentiella kommersialiseringspartners på specifika geografiska områden där bolaget ser att marknadsmöjligheter kan föreligga.

Medivirs royalty på den globala försäljningen av simeprevir under de tre första kvartalen 2017 var 13,7 MSEK, 7,7 MSEK respektive 4,1 MSEK.

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, CEO Medivir AB, tel: +46 (0)8 407 4641
Anders Lundin, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)73 125 1453

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december 2017, klockan 11.30 CET. 

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).