Pressmeddelanden

Medivir offentliggör ett nytt cancerprojekt, Leukotide, baserat på den interna nukleotidplattformen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) offentliggör idag ett nytt forskningsprojekt inom cancerområdet. Leukotide-projektets mål är att erbjuda ett nytt läkemedel för behandling av akut myeloisk leukemi (AML) och andra cancerformer i blodet. Projektet bygger på bolagets expertis inom nukleosid-/nukleotidvetenskap och är det andra cancerprojektet som har sitt ursprung i den interna forskningen på onkologiområdet.

AML uppkommer när celler i benmärgen som ska utvecklas till normala vita blodkroppar i stället blir cancerceller. Dessa cancerceller ansamlas i benmärgen och hindrar utvecklingen av normala blodkroppar, vilket får halten av röda blodkroppar och normala vita blodkroppar att falla. AML är en relativt ovanlig cancersjukdom, i USA beräknas runt 21 000 personer få diagnosen under 2017. För en stor andel av patienterna, t.ex. äldre personer, är prognosen dålig då de ofta inte tål den krävande behandling som för närvarande används för att bota sjukdomen. Femårsöverlevnaden under perioden 2007–2013 bland patienter i USA med diagnosen AML var 27 procent.

Leukotide-projektets mål är att utveckla ett läkemedel med bättre tolerabilitet och effekt, och som kan ge patienter med AML och andra former av blodcancer förbättrade behandlingsresultat.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundin, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0) 727 024 3211

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).