Pressmeddelanden

Medivir slutför avyttringen av bolagets kommersiella produkter och renodlar inriktningen på forskning och utveckling

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att avtal träffats med Janssen om utlicensiering av de kommersiella rättigheterna i Norden för simeprevir samt för produkter där simeprevir ingår. I gengäld erhåller Medivir royalty på all försäljning i Norden av produkter där simeprevir ingår, på motsvarande sätt som redan gäller för försäljning i övriga världen. Avtalet berättigar dessutom Medivir till ytterligare milstolpebetalningar till ett sammanlagt värde av cirka 6 MEUR baserat på vissa mål avseende försäljningsresultat i Norden för en kombinationsprodukt där simeprevir ingår.

Vidare har Medivir återfört de kommersiella rättigheterna till Adasuve i Norden till Ferrer, produktens registrerade MAH (Market Authorization Holder).

Medivirs försäljning av de berörda produkterna genererade en sammanlagd nettoomsättning på 12,3 MSEK 2016 samt 53,9 MSEK 2015.

Dessa avtals fullbordan och den tidigare kommunicerade avyttringen av BioPhausia innebär att Medivir hädanefter inte kommer att ha några intäkter från direkt läkemedelsförsäljning, utan kommer att vara ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag.


För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).