Pressmeddelanden

Medivir tecknar avtal med AMR Centre för att möta det växande hotet från resistenta bakterier

Stockholm och Alderley Park (UK) – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) och AMR Centre Ltd (AMRC) meddelar idag att ett avtal har tecknats som ger AMRC de globala exklusiva rättigheterna till Medivirs forskningsprogram inom metallobetalaktamas-hämmare (MBLI). Detta betydelsefulla forskningsprogram syftar till att möta hotet från NDM-1 och andra metallobetalaktamaser, enzymer som gör bakterier resistenta mot allmänt använda betalaktamantibiotika som penicillin. AMR Centre (AMRC), Storbritanniens ledande organisation i arbetet mot det växande globala hotet från läkemedelsresistens, kommer nu att driva programmet vidare.

NDM-1-producerande bakterier har redan orsakat betydande dödsfall och en fortsatt spridning av bakterier med detta enzym kan allvarligt begränsa möjligheterna att behandla infektioner som till exempel E. coli och Klebsiella pneumoniae. NDM-1 upptäcktes i New Delhi 2008 och har därefter påträffats i bakterier i bl.a. Pakistan, Sverige, Storbritannien, USA, Kanada och Japan.

Licensavtalet innebär att AMRC nu tar över den fortsatta utvecklingen av molekyler från Medivirs MBLI-program. Målet är att utveckla en behandling som kan användas tillsammans med existerande antibiotika och som blockerar den resistensmekanism som NDM-1-bakterierna har utvecklat. Vid en sådan kombinationsbehandling skulle MBLI användas tillsammans med betalaktamantibiotika – genom att MBLI inaktiverar resistensmekanismen ges antibiotikan möjlighet att återfå och behålla sin antibakteriella verkan.

Enligt avtalet ges AMRC, med forskningscentrum i Alderley Park i Storbritannien, ansvaret för den fortsatta utvecklingen av MBLI-programmet. Medivir kommer att vara berättigat till en andel av intäkterna från framtida kommersialisering, inbegripet all utlicensiering, försäljning eller annan kommersialisering av licensierad kunskap eller substanser. Ingen ytterligare finansiell information lämnas.

- Medivir har gjort ett gediget forskningsarbete och AMRC välkomnar möjligheten att få utveckla MBLI-programmet och finna lösningar på angelägna behov kring uppkomsten av resistensmekanismer och bidra till kampen mot WHO:s mest prioriterade resistenta gramnegativa patogener, säger AMRC:s Executive Director dr Peter Jackson, och fortsätter:

- Forskning kring problemet med antibiotikaresistens kräver internationellt samarbete. Det är till exempel viktigt att undvika dubbelarbete, i synnerhet med tanke på att alltför få forskare inom det bredare folkhälsoarbetet idag arbetar med vad som är ett globalt hot av potentiellt katastrofala proportioner. AMRC:s roll i detta arbete är att stödja, utveckla och utnyttja den kunskap som finns på olika håll, och därigenom bidra till att främja ett angeläget forskningsområde.

- Då Medivirs verksamhet är inriktad på läkemedelsutveckling inom cancerområdet ser vi det som mycket positivt att AMRC tar över den fortsatta utvecklingen av detta viktiga forskningsprogram och möjliggör för patienter att få tillgång till nya antibakteriella behandlingar, säger Medivirs VD Christine Lind i en kommentar.

- AMRC håller snabbt på att etablera sig som en viktig samarbetspartner och forskningsresurs. Detta är det andra internationella avtalet som vi ingår, och vi väntar oss fler. Vi gläder oss åt att forskningsarbetet kommer att förläggas till Alderley Park. AMRC är förvisso ledande inom den antimikrobiella forskningen men det finns även flera andra företag här med samma inriktning, berättar dr Chris Doherty, chef för AMRC:s forskningscentrum i Alderley Park.

Om MBLI-programmet
Den stora och variationsrika genfamilj som kodar för metallobetalaktamas återfinns hos huvudsakligen gramnegativa patogener som exempelvis Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter baumannii. Dessa enzymer benämns även karbapenemaser då de uppvisar resistens mot karbapenem-antibiotika. Karbapenem-antibiotika brukar ses som det sista antibiotikahoppet, och därför är de infektioner som karbapenemas-producerande bakterier orsakar ytterst svårbehandlade, något som gjort att bakterierna ibland kallas “superbakterier”.

Mot bakgrund av gramnegativa bakteriers benägenhet att utbyta genetiskt material förväntas prevalensen av MBL-producerande bakterier i kliniska isolat komma att öka framgent. Exempelvis resulterar horisontell genöverföring hos dessa organismer ofta i en multiresistent fenotyp, genom utbyte av flera olika resistenspåverkande mekanismer via ett enda genetiskt mobilt element. MBL-producerande organismer uppvisar ofta resistens mot olika antibiotikaklasser som aminoglykosider och fluorkinoloner.

För ytterligare information kontakta: 
Anders Lundin, tf. CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)73 125 1453
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 704 3211

Ian Grundy, CBO AMR Centre, mobil: +44 (0) 7575 040999

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Om AMR Centre
AMR Centre grundades i maj 2016 och har en central roll i Storbritanniens arbete mot det globala hot som antimikrobiell resistens utgör. AMR Centre i Alderley Park är ett offentligt-privat samverkansprojekt som ska stödja/påskynda framtagandet av nya antibiotika och diagnostikmetoder genom fullt integrerad utvecklingskapacitet och genom FoU som vidareutvecklar prekliniska upptäckter till kliniska koncepttest.