Pressmeddelanden

Redovisning av utfallet i Medivirs frivilliga inlösenprogram

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag utfallet i Medivirs frivilliga inlösenprogram. Inlösenprogrammet omfattade totalt 6 738 655 aktier i Medivir. Vid anmälningsperiodens slut har totalt 6 647 060 aktier anmälts för inlösen, varav 131 589 A-aktier och 6 515 471 B-aktier, vilket motsvarar en anslutningsgrad om 98,6 procent. Totalt kommer en kontant likvid om cirka 857,5 miljoner kronor att överföras till aktieägarna vilket motsvarar 129 kronor per inlöst aktie att utbetalas omkring den 24 mars 2017.

Efter inlösenprogrammets fullföljande kommer det totala antalet utestående aktier i Medivir att uppgå till 20 318 977 aktier, varav 474 769 A-aktier och 19 844 208 B-aktier, och det totala antalet röster kommer uppgå till 24 591 898 röster.

Courtagefri försäljning
I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den genomsnittliga försäljningsintäkten till 13,26 kronor per inlösenrätt. Likvid för de inlösenrätter som har avyttrats genom den courtagefria försäljningen avses utbetalas till berörda aktieägare omkring den 3 mars 2017. 

Handel i inlösenaktier
Handel i inlösenaktier avses påbörjas den 8 mars 2017 och avslutas den 15 mars 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2017, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs såväl i egen regi som i partnerskap.