Pressmeddelanden

Uppdaterad information om utvecklingsarbetet med simeprevir som del av en trippelkombination med AL-335 och odalasvir (JNJ-4178)

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) kommunicerar idag uppdaterad information om utvecklingsarbetet rörande JNJ-4178, en trippelkombination bestående av simeprevir, odalasvir och AL-335, efter The International Liver Congress™ 2017 anordnad av The European Association for the Study of the Liver (EASL), som hölls i Amsterdam 19–23 april.

Data från en pågående fas II-studie som presenterades vid The International Liver Congress™ 2017 visar att den aktuella behandlingen har potential att ge förkortad behandlingslängd och god effekt samt att den är generellt väl tolererad av patienter vars sjukdom orsakats av hepatit C-virus (HCV) genotyp 1 (GT1), en av de mest frekventa orsakerna till hepatit C-infektioner globalt. Trippelkombinationsbehandlingen uppnådde 100 % SVR12 hos behandlingsnaiva, icke-cirrotiska GT1-patienter efter 6 och 8 veckors behandling. Kombinationsbehandlingen uppvisade inte tillräcklig effekt vid behandling av GT3-patienter för att motivera vidare utveckling för denna patientpopulation. Kombinationsbehandlingar med odalasvir och AL-335 med eller utan simeprevir var generellt säkra och väl tolererade. Säkerhet och effekt för JNJ-4178 hos cirrotiska patienter är nu föremål för utvärdering som del av den pågående fas II-studien. Vidare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT02569710).

Rekryteringen har nyligen slutförts till OMEGA-1, en global fas IIb-studie av JNJ-4178. Denna öppna studie utvärderar JNJ-4178 avseende effekt och säkerhet vid behandling av icke-cirrotiska HCV genotyp 1-, 2-, 4-, 5- och 6-patienter. Vidare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT02765490).

   
För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil +46 (0)72-704 3211

   
Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).