Pressmeddelanden

Uppdatering från förlängningsstudien med MIV-711 mot artros; dataövervakningskommittén rekommenderar fortsättning av studien

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den öppna fortsättningsstudien med MIV-711 i patienter med knäartros åter har rekommenderats att fortsätta utan modifiering. Rekommendationen görs av den oberoende dataövervakningskommittén efter granskning av ackumulerade säkerhetsdata från studien.

En oberoende dataövervakningskommitté som är kopplad till studierna genomför återkommande granskningar av ackumulerade säkerhetsdata. Baserat på den aktuella granskningen av samtliga säkerhetsdata – dels avblindade från den första studien, dels de data som hittills genererats i fortsättningsstudien – har dataövervakningskommittén beslutat att rekommendera en fortsättning av förlängningsstudien. Denna granskning utgör den sjätte och sista planerade under fas IIa-programmet.

-   Det är mycket lovande att den övergripande granskningen av säkerhetsdata hittills tyder på en acceptabel säkerhetsprofil för MIV-711 och vi ser fram mot att kunna presentera våra första data från den initiala randomiserade, blindade studien senare under september månad, sade John Öhd som är Medivirs Chief Medical Officer.

Om MIV-711
MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (s.k. DMOAD), vilket innebär ett läkemedel med förmåga att fördröja eller reversera pågående nedbrytning av leder som drabbats av artrossjukdom. Det finns idag ingen godkänd DMOAD på marknaden och standardbehandlingen av artrospatienter baseras på livsstilsförändringar och användning av analgetika (smärtlindrande läkemedel). Långvarig behandling med analgetika medför en ökad risk för biverkningar som mag-tarmblödningar och opioidberoende. Läkemedel av DMOAD-typ har därför en mycket stor och attraktiv marknadspotential. Medivir uppskattar att enbart USA-marknaden motsvarar ett värde på 6 miljarder dollar årligen, avseende ett läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen, även om användningen begränsas till patienter med måttlig artros i viktbärande leder.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundin, Interim CFO Medivir AB, mobile: +46 (0) 731 251 453
John Öhd, CMO Medivir AB, mobile +46 (0) 725 296 200

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 september 2017, klockan 08.30 CET.

Om Medivir 
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).