Pressmeddelanden

Prövarinitierad klinisk fas II-studie av remetinostat påbörjad i patienter med basalcellscancer

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten är rekryterad och behandlas med remetinostat gel 1 % i en prövarinitierad klinisk fas II-studie med patienter med basalcellscancer (BCC). Studien genomförs vid Stanford University School of Medicine i USA under ledning av dr Kavita Sarin. Medivir kommer att tillhandahålla remetinostat till studien och ges full tillgång till samt rättighet att använda alla kliniska data från studien när denna har slutförts.

Studien, vars primära syfte är att fastställa hur topikal behandling med remetinostat påverkar den behandlingsresponsen hos en grupp av BCC-patienter, kan visa att remetinostat har potential att användas för behandling av andra hudrelaterade cancersjukdomar utöver kutant T-cellslymfom (CTCL). Vidare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT03180528).

- Denna studie belyser remetinostats potential för behandling av andra hudbaserade former av cancer utöver kutant T-cellslymfom. Vi ser fram emot att kommunicera de kliniska resultaten när studien har slutförts, säger Medivirs CEO Christine Lind.

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, CEO, Medivir AB, tel. +46 (0)8 5468 3100
Erik Björk, CFO, Medivir AB, mobil +46 (0)72 228 2831

Om remetinostat
Remetinostat är en unik hämmare av histondeacetylaser (HDAC) för användning topikalt på huden. Remetinostat är utvecklad för att ge effektiv verkan i huden samtidigt som den bryts ner snabbt i blodbanan, vilket gör att de biverkningar som är associerade med systemiskt administrerade HDAC-hämmare kan undvikas.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs aktie (tickerkod: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.