Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 9 maj 2019

Fastställande av resultat- och balansräkningar och ansvarsfrihet
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 9 maj 2019 beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2018 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 1 610 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 650 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 240 000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska inte utgå. Årsstämman beslöt även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt Julander, Helena Levander och Bengt Westermark samt nyvaldes An van Es Johansson. Anders Hallberg och Anna Malm Bernsten hade avböjt omval. Helena Levander valdes till ny styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2020 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin ledamot till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uli Hacksell, VD, mobil: +46 (0)73-125 0615.

    
Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.