Pressmeddelanden

National Cancer Institute i USA påbörjar fas I studie där patienter med huvud- eller halscancer behandlas med Medivirs birinapant och strålning

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten inkluderats i en fas I-studie där säkerhet och tolerabilitet av en kombination av birinapant och strålbehandling utvärderas i patienter med återfall av skivepitelcancer i huvud-halsregionen (HNSCC). Initiativet till studien kom från forskare vid National Cancer Institute (NCI) i USA. Studien sponsras och finansieras som en del av NCI:s program för utvärdering av cancerbehandlingar (CTEP). Medivir kommer enligt samarbetsavtalet med NCI att tillhandahålla birinapant och ges full tillgång till alla rapporter från studien. Studiens primära mål är att utvärdera säkerheten av kombinationsbehandlingen och fastställa en högsta tolererad dos för fortsatta studier. Man kommer också att undersöka potentiella tecken på en behandlingseffekt hos patienterna. Medivirs beslut att ge stöd till denna studie baserades på prekliniska data från NCI som visade på god effekt av birinapant i kombination med strålterapi i modeller av cancerformer i huvud-halsregionen[1]). Mer information om studien finns på clinicaltrials.gov, med referensnummer: NCT03803774.

-  Vi tror att birinapant har potential att ingå i flera typer av kombinationsbehandlingar av ett antal olika cancerformer,” säger Uli Hacksell, PhD., vd på Medivir. ”Kombinationsbehandlingen med birinapant och strålning gav imponerande resultat i den prekliniska cancermodellen. Vi väntar med spänning på resultaten från fas I-studien som blir ett bra komplement till den pågående fas II-kombinationsstudien med birinapant och Keytruda®.

För ytterligare information kontakta:
Uli Hacksell, vd Medivir AB, mobil: +46 (0)8-5468 3100.

Om skivepitelcancer i huvud-halsregionen (HNSCC)
Cirka 550 000 personer i världen diagnosticeras årligen med HNSCC, varav cirka 63 000 i USA och av dessa avlider 13 000 varje år i sjukdomen. Prognosen är dålig (tvåårsöverlevnad under 50 %) vid lokoregionala sjukdomsåterfall hos patienter som tidigare har genomgått cellgifts- och strålbehandling.

Om birinapant
Birinapant utvecklas för att förbättra behandlingsresponsen och förlänga överlevnaden hos patienter med solida tumörer där tillgängliga behandlingar inte ger tillräcklig överlevnadsnytta eller där patienten inte längre har något behandlingsalternativ. Genom sin unika verkningsmekanism har birinapant potential att förstärka patienternas behandlingsrespons i kombination med andra behandlingar. Medivirs initiala fokus är att utveckla birinapant i kombination med en immunterapibaserad behandling.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.
 

1. DF Eytan et al., SMAC Mimetic Birinapant plus Radiation Eradicates Human Head and Neck Cancers with Genomic Amplifications of Cell Death Genes FADD and BIRC2. Cancer Research (2016) 76, 5442-5454.