Pressmeddelanden

Nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda® presenterades vid ASCO:s årsmöte

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från fas I-studien av birinapant i kombination med pembrolizumab (Keytruda®) har presenterats på en muntlig session den 2 juni vid årsmötet för American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago.

Data presenterades av Dr. Russel J. Schilder, Thomas Jefferson University, Sidney Kimmel Cancer Center, Philadelphia. Effekten av kombinationsbehandlingen utvärderas hos patienter med olika former av långt framskridna solida tumörer, och för vilka inga andra behandlingsalternativ finns att tillgå.

Kombinationen av birinapant och Keytruda® som utvärderades i 19 patienter med långt framskridna solida tumörer var väl tolererad, och den rekommenderad fas II-dosen är den högsta testade dosen: birinapant 22 mg/m² samt 200 mg av pembrolizumab. Hos två av patienterna noterades partiell respons medan bästa respons i form av stabiliserad sjukdom noterades hos sju patienter. Två patienter behandlas fortfarande, en patient med mikrosatellitstabil (MSS) tjocktarmscancer uppnådde partiell respons efter 80 veckors behandling och för en patient med osteosarkom har sjukdomen stabiliserats efter 24 veckors behandling.

- Vi är mycket nöjda med dessa uppmuntrande långtidsdata från fas I-studien av birinapant i kombination med Keytruda® hos en patientpopulation där inga ytterligare behandlingsalternativ finns att tillgå. Långtidsdata från studien indikerar inga säkerhetsproblem kopplade till kombinationsbehandlingen, säger Medivirs VD, dr Uli Hacksell.

  
Studien genomförs i samarbete med Merck, som tillhandahåller Keytruda®. Mer information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT02587962).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uli Hacksell, VD, Medivir AB, tel: +46 (0)73 125 0615.

  
Om birinapant

Birinapant utvecklas för att förbättra behandlingsresponsen och förlänga överlevnaden hos patienter med solida tumörer där tillgängliga behandlingar inte ger tillräcklig överlevnadsnytta eller där patienten inte längre har något behandlingsalternativ. Genom sin unika verkningsmekanism har birinapant potential att förstärka patienternas behandlingsrespons i kombination med andra behandlingar. Medivirs initiala fokus är att utveckla birinapant i kombination med en immunterapibaserad behandling.

Om kombinationsstudien med birinapant och Keytruda®
Studien som utförs på flera kliniker främst i USA har en öppen singel-arm design och innefattar två delar. Den första delen (fas I) innehåller en så kallad doseskalering vilken syftar till att identifiera en rekommenderad fas II-dos av läkemedelskombinationen. Detta genomförs genom att administrera ökande doser av birinapant i kombination med den godkända dosen av Keytruda® till flera grupper av patienter med behandlingsresistenta solida tumörer, med maximalt 6 patienter per grupp.

Syftet med den andra pågående delen (fas II) är att utvärdera effekten av birinapant i kombination med Keytruda® i patienter med tjocktarmscancer. Ett annat viktigt syfte i fas II-delen är att fortsätta att utvärdera säkerheten och tolerabiliteteten av kombinationsbehandlingen.

  
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.