Pressmeddelanden

Positiva data från fas II-studien med remetinostat mot basalcellscancer presenterades vid SIDs årsmöte

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att positiva data från den prövarinitierade studien som utvärderar effekten av remetinostat hos patienter med basalcellscancer, (BCC), har presenterats under SIDs, Society for Investigative Dermatology, årsmöte 2019 i Chicago, USA. Den kliniska studien genomförs vid Stanford University School of Medicine i Kalifornien med Dr. Kavita Sarin som ansvarig huvudprövare. Preliminära resultat indikerar att remetinostat gel har potential som en effektiv och väl tolererad icke-kirurgisk behandling av lokala tumörer hos patienter med basalcellscancer.

Preliminära resultat från en öppen klinisk studie med den topikala HDAC-hämmaren remetinostat som neoadjuvant behandling av BCC presenterades. De inkluderade patienterna hade minst en BCC-tumör av någon subtyp mellan 5 och 25 mm i storlek. Deltagarna applicerade remetinostat gel 1% 3 gånger per dag på bandagetäckta BCC-tumörer under sex veckor före planerad kirurgisk behandling. Det primära målet var övergripande behandlingssvar, ORR (overall response rate) och de sekundära målen inkluderar säkerhet och tolerabilitet.
Interimsresultat från studien:

  • Det övergripande behandlingssvaret (ORR) på minst 30 procents minskning av tumörens diameter, var 64% (9/14).
  • Den genomsnittliga minskningen av tumörytan var 70% (n=14), medan den genomsnittliga minskningen i längsta diameter var 62% (n=14). 43% av tumörerna eliminerades helt.
  • Ingen systemisk toxicitet observerades.
  • Andra gradens eksemliknande lokala reaktioner förekom i 71% (10/14) av tumörerna som behandlades topikalt under bandage.
  • För 2 av 14 patienter avbröts behandlingen tillfälligt (1-3 dagar) på grund av bieffekter, som dock förbättrades inom 2-4 veckor efter det att behandlingen upphört.

- Det är glädjande att se dessa resultat som ser ut att ge gott stöd för topikal behandling av basalcellscancer med remetinostat, säger Medivirs vd, Uli Hacksell. “Remetinostat har redan visat effekt som behandling av kutant T-cellslymfom och de nya resultaten visar på en spännande möjlighet att utveckla remetinostat för ytterligare indikationer.”

Presentationerna finns tillgängliga på Medivirs hemsida: www.medivir.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uli Hacksell, CEO, Medivir AB, phone: +46 (0)73 125 0615.
 

Om remetinostat och den prövarinitierade studien
Remetinostat är en unik hämmare av histondeacetylaser (HDAC) för topikal användning. Remetinostat är utvecklad för att ge effekt i huden samtidigt som den snabbt bryts ner i blodbanan, vilket gör att de biverkningar som är associerade med systemiskt administrerade HDAC-hämmare kan undvikas.

Det primära syftet med denna prövarinitierade studie är att fastställa effekterna av topikal behandling med remetinostat hos BCC-patienter för att visa att remetinostat har potential att användas för behandling av andra hudrelaterade cancersjukdomar utöver kutant T-cellslymfom (CTCL). Vidare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT03180528).
 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.