Pressmeddelanden

Prövarinitierad klinisk fas II-studie av remetinostat hos patienter med skivepitelcancer har inletts

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten har rekryterats och doserats med remetinostat gel 1 % i en prövarinitierad klinisk fas II-studie som omfattar patienter med skivepitelcancer (SCC). Studien genomförs vid Stanford University School of Medicine i USA under ledning av huvudprövaren dr Kavita Sarin. Medivir tillhandahåller remetinostat till studien och ges full tillgång till samt rättighet att använda alla kliniska data från studien när denna har slutförts.

Studien, vars primära syfte är att fastställa effekten av topikal behandling med remetinostat på tumörer hos patienter med biopsibekräftad skivepitelcancer (SCC) och skivepitelcancer in situ (SCCIS), kan påvisa att remetinostat har potential att användas för behandling av andra hudrelaterade cancersjukdomar utöver kutant T-cellslymfom (CTCL). Vidare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT03875859).

- Denna studie och den pågående studien i basalcellscancer utvärderar remetinostats potential som behandling av andra sjukdomstillstånd utöver kutant T-cellslymfom. Vi ser med spänning fram emot resultaten av dessa studier, säger Medivirs VD dr Uli Hacksell.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Uli Hacksell, VD, Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

   
Om skivepitelcancer

Skivepitelcancer (SCC) är den näst vanligaste formen av hudcancer. Kirurgi utgör standardbehandling då det idag inte finns några produkter på marknaden som är godkända för behandling av SCC. Det finns ett behov av säkra och effektiva behandlingsalternativ för de fall där kirurgi inte kan användas (t.ex. vid många hudförändringar och/eller svårbehandlade ställen).

Om remetinostat
Remetinostat är en unik hämmare av histondeacetylaser (HDAC) för topikal användning. Remetinostat är utvecklad för att ge effekt i huden samtidigt som den snabbt bryts ner i blodbanan, vilket gör att de biverkningar som är associerade med oralt administrerade HDAC-hämmare kan undvikas. Remetinostats effekt på basalcellscancer undersöks i en pågående fas II-studie.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.