Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2020

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 5 maj 2020 beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2019 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska utgå med sammanlagt högst 1 850 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 650 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 240 000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska inte utgå. Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt Julander, Helena Levander, An van Es Johansson och Bengt Westermark. Helena Levander omvaldes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2021 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin ledamot till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör för Medivir att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att, på grund av lagändringar, göra mindre justeringar i bolagets bolagsordning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

    
Emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

För ytterligare information kontakta:
Dr Uli Hacksell, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms-lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.