Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

Juli – September
Väsentliga händelser under kvartalet

  • I juli inleddes ett forskningssamarbete med SciLifeLabs Drug Discovery and Development Platform (DDD) om potentiella hämmare av SARS CoV-2. Genom samarbetet får DDD tillgång till Medivirs unika egenutvecklade proteasriktade substansbibliotek.

Finansiell sammanfattning för kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 (1,7) MSEK.
  • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,2 (-22,0) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (-0,95) SEK respektive 0,19 (-0,95) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,1 (-31,8) MSEK.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 82,7 (158,5) MSEK.

Januari – September
Finansiell sammanfattning

  • Nettoomsättningen uppgick till 12,5 (7,3) MSEK.
  • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -27,9 (-88,6) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,30 (-3,76) SEK respektive -1,30 (-3,76) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -57,1 (-125,3) MSEK.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 82,7 (158,5) MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • I oktober utsågs Dr. Tom Morris till interim Chief Medical Officer. Dr. Morris kommer att rapportera till vd Yilmaz Mahshid och ingå i Medivirs ledningsgrupp.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för januari – september 2020 kommer att presenteras av Medivirs vd och koncernchef Yilmaz Mahshid.

Tid: Tisdagen den 10 november 2020, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08- 566 427 04

Europa +44 33 3300 9265
USA +1 833 249 84 05

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.
 

Vd har ordet
Jag tillträdde som VD för Medivir i slutet av kvartalet och den tid som gått sedan dess har verkligen varit mycket stimulerande och spännande. För mig och mina kollegor på Medivir är det bolagets egenutvecklade och helägda läkemedelskandidat mot cancer i levern, MIV-818, som står i fokus. Den pågående fas Ib-studien har under hösten löpt enligt plan. Vi noterar dock att pandemin åter har tagit fart och detta kan naturligtvis påverka vår tidplan för studien.

MIV-818 har potential att bli det första leverriktade, oralt administrerade läkemedlet som kan hjälpa patienter med olika cancerformer i levern. Data från fas Ia-studien visar att patienterna exponerats för acceptabla nivåer av troxacitabin utanför levern, vilket ger stöd för den leverriktade effekten hos MIV-818.

Den nu pågående första delen av fas Ib-studien med MIV-818 i patienter med avancerad levercancer är en klassisk doseskaleringsstudie där säkerhets- och tolerabilitetsprofilen undersöks och startdosen för den senare delen av studien ska fastställas. Vi förväntar oss de övergripande resultaten från den pågående studien under första kvartalet 2021.

I den avslutande delen av fas Ib-studien kommer MIV-818 att administreras tillsammans med standardbehandling. Vi planerar att kunna starta studien mot slutet av första halvåret 2021 och att få övergripande resultat mot slutet av 2021.

Medivirs fokuserade strategi utgår från att vi använder våra resurser där de kan skapa störst värde. Det innebär att i princip samtliga resurser läggs på att driva MIV-818 framåt mot effektresultat. Det medför att vi för närvarande avvaktar med vidareutvecklingen av vår nästa läkemedelskandidat, MIV-828, en nukleotidbaserad prodrog för behandling av blodcancer. För våra övriga projekt - remetinostat, birinapant och MIV-711 – söker vi partnersamarbeten för den fortsatta utvecklingen.

I våra samarbeten med den akademiska forskningen har de två prövarinitierade fas II-studierna med remetinostat vid Stanford University i USA avslutats under kvartalet. Det är dels studien med remetinostat mot basalcellscancer (BCC), där lovande preliminära resultat presenterades förra året. Vi ser fram emot att ta del av finala data när de publiceras. I den andra studien med remetinostat vid Stanford University, mot skivepitelcancer, har fyra patienter rekryterats och därefter, i oktober, har studien avslutats på grund av brist på GMP-producerat läkemedel. Vi förväntar oss att resultaten från de fyra patienterna kommer att publiceras framöver.

Vid National Cancer Institute i USA pågår en prövarinitierad fas I-studie där säkerhet och tolerabilitet för Medivirs SMAC-mimetikum birinapant i kombination med strålbehandling utvärderas i patienter med återfall av skivepitelcancer i huvud-halsregionen.

Jag vill passa på att tacka min företrädare Prof. Uli Hacksell för det arbete som lagts ned på att forma om, vässa och fokusera Medivir. Vi kommer fortsatt fokusera på att ha en så effektiv organisation som möjligt för att kunna utföra våra kliniska utvecklingsprogram med fortsatt kontroll på kostnaderna. Under kvartalet har vi t.ex. omförhandlat ett hyresavtal vilket påverkar resultatet positivt och tillsammans med lägre externa kostnader redovisas ett rörelseresultat om 4,2 MSEK.

Nu pågår ett viktigt strategiskt arbete om den bästa vägen att ta MIV-818 vidare mot ett potentiellt marknadsgodkännande. Jag ser fram emot att kunna presentera vägen framåt under första kvartalet nästa år.

Yilmaz Mahshid
Vd och koncernchef
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yilmaz Mahshid, vd och koncernchef, +46 (0)8 5468 3100
Magnus Christensen, CFO, +46 (0) 73 125 0620
 

Denna rapport är översiktligt granskad av företagets revisorer.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2020, klockan 08.30 CET.