Pressmeddelanden

Medivir stärker förutsättningarna för affärsutveckling genom omförhandlat avtal med TetraLogic avseende birinapant

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) har omförhandlat avtalet med TetraLogic Pharmaceuticals Corporation (”TetraLogic”) gällande ersättningsmodell och nivåer för birinapant, ett SMAC mimetikum, för behandling av solida cancertumörer. Syftet med det nya avtalet är att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling.

Medivir förvärvade birinapant från TetraLogic 2016. Det ursprungliga avtalet mellan Medivir och TetraLogic innefattade bland annat milstolpesersättningar med förutbestämda belopp samt royalty-skyldigheter till TetraLogic om och när Medivir utvecklar, marknadsför eller utlicensierar birinapant vidare. Avtalet har upplösts och omförhandlats så att ersättningen Medivir är skyldig att betala vid en potentiell affär enbart baseras på fördelning av framtida faktiska intäkter till Medivir.

- Det är mycket tillfredsställande att vi nu löst upp det tidigare avtalet och förhandlat fram ett nytt avtal som helt och hållet är baserat på fördelning av potentiella framtida försäljningsintäkter. Detta gynnar båda parter då det nya avtalet skapar väsentligt förbättrade förutsättningar för en potentiell utlicensiering eller försäljning i vårt fortsatta affärsutvecklingsarbete med birinapant”, säger Yilmaz Mahshid, vd Medivir AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Yilmaz Mahshid, vd Medivir AB, telefon: +46 (0)8-5468 3100.

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2020, kl 8.40.

 

Om birinapant
Birinapant, som är ett bivalent SMAC mimeticum, utvecklas för att förbättra behandlingssvar och förlänga överlevnaden hos patienter med solida tumörer där tillgängliga behandlingar inte ger tillräcklig överlevnadsnytta eller där patienten inte längre har något behandlingsalternativ. Genom sin unika verkningsmekanism har birinapant potential att förstärka patienternas behandlingssvar när det kombineras med annan terapi.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.