Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2021

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 5 maj 2021 beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2020 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanserades i ny räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 1 675 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 675 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 250 000 kronor. Vidare ska revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Uli Hacksell, Lennart Hansson, An van Es Johansson och Bengt Westermark samt att nyvälja Yilmaz Mahshid till styrelseledamöter. Uli Hacksell valdes som styrelsens ordförande. Efter att ha avböjt omval avgår Helena Levander och Bengt Julander från styrelsen.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommendation, till bolagets revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2022 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin ledamot till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om aktiekapitalets och aktiernas gränser ändras samt styrelsen tillåts att samla in fullmakter samt besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post inför bolagsstämma.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska minskas med 188 461 091,195635 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 27 867 825,5 kronor, fördelat på 55 735 651 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde från cirka 3,881338 kronor till 0,50 kronor.

Emission av teckningsoptioner av serie 2021:1
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget däri som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.medivir.se.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, Tillförordnad VD och CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.