Pressmeddelanden

Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 11 mars 2021

Riktad nyemission av aktier
Den extra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 11 mars 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anskaffa cirka 27 828 000 kronor genom en riktad nyemission av högst 3 600 000 nya B-aktier. Rätt att teckna de nya B-aktierna i emissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, LINC AB. Teckningskursen för aktierna ska vara 7,73 kronor per aktie, motsvarande stängningskursen för Medivirs aktie per 5 februari 2021. Syftet med emissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka bolagets institutionella ägarbas och likviden kommer att användas i syfte att accelerera Bolagets befintliga affärsplan med huvudsakligt fokus på utvecklingen av MIV-818.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen däri som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.medivir.se.

För mer information, vänligen kontakta
Yilmaz Mahshid, VD och koncernchef
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Magnus Christensen, CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com


  
  
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.