Pressmeddelanden

Förändringar i Medivirs ledning och styrelse

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att Yilmaz Mahshid lämnar vd-posten i Medivir. Valberedningen föreslår att han väljs in i styrelsen och att Uli Hacksell blir ny styrelseordförande.

Medivirs verkställande direktör Yilmaz Mahshid har idag meddelat styrelsen att han av personliga skäl lämnar sin befattning som verkställande direktör. Yilmaz Mahshid kvarstår i tjänst fram till årsstämman 2021, som äger rum den 5 maj 2021. Valberedningen har meddelat att den kommer att föreslå att Yilmaz Mahshid väljs in i Medivirs styrelse vid årsstämman.

- Vi tackar Yilmaz Mahshid för hans insatser som verkställande direktör. Under hans tid som vd har viktiga delar av Medivirs förändringsarbete genomförts och en för bolaget angelägen kapitalanskaffning fullföljts. Det är glädjande och värdefullt för kontinuiteten att han står till förfogande för inval i styrelsen vid den kommande årsstämman, säger Medivirs styrelseordförande Helena Levander.

Rekryteringen av ny verkställande direktör har inletts. Styrelsen avser att utse en tillförordnad vd för tiden från årsstämman till dess att den nya verkställande direktören har tillträtt.

Medivirs valberedning har meddelat att den, förutom nyval av Yilmaz Mahshid som styrelseledamot, kommer att föreslå att Uli Hacksell väljs till ny styrelseordförande. Valberedningen kommer därutöver att föreslå omval av Uli Hacksell, Lennart Hansson, An van Es Johansson och Bengt Westermark som styrelseledamöter. Bengt Julander och Helena Levander har avböjt omval. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och valberedningens motiverade yttrande kommer då att finnas på Medivirs hemsida.

För mer information, vänligen kontakta
Helena Levander, styrelsens ordförande
Telefon 070-817 97 88
E-mail: helena.levander@nordicinvestorservices.com

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021, kl 20.00.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.