Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den 11 mars 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Medivir välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 mars 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förutsättningar för att delta vid extra bolagsstämman 
Den som önskar delta, genom förhandsröstning, i extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 mars 2021, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid extra bolagsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Medivir tillhanda senast onsdagen den 10 mars 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 5 mars 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Medivirs hemsida www.medivir.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 10 mars 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu eller med post till Medivir AB, ”Extra bolagsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Medivirs hemsida. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 37 (måndag-fredag kl. 8.30-16.00).

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Val av en justeringsperson att underteckna protokollet.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om riktad nyemission av aktier.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Helena Levander väljs till ordförande på stämman eller, vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en justeringsperson att underteckna protokollet (punkt 2)
Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Anders Hallberg eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 6)
Som offentliggjordes den 7 februari 2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att anskaffa cirka 27 828 000 kronor genom en riktad nyemission av högst 3 600 000 nya B-aktier. Rätt att teckna de nya B-aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LINC AB. Syftet med emissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka bolagets institutionella ägarbas och likviden kommer att användas i syfte att accelerera Bolagets befintliga affärsplan med huvudsakligt fokus på utvecklingen av MIV-818.  Teckningskursen för aktierna ska vara 7,73 kronor per aktie, motsvarande stängningskursen för Medivirs aktie per 5 februari 2021.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster
I bolaget finns per dagen för denna kallelse 24 287 818 aktier av serie B, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar 11 413 egna aktier av serie B.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.  Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Medivir AB, Box 1086, 141 22 Huddinge, eller via e-post till info@medivir.com, senast den 1 mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge, och på www.medivir.se, senast den 6 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Dokumentation
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) och styrelsens fullständiga förslag kommer senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget, Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge, och på webbplatsen www.medivir.se. Handlingarna kommer också att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.medivir.se, och sänds till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Medivir AB (publ) har organisationsnummer 556238-4361 och säte i Huddinge kommun.

Huddinge i februari 2021
Medivir AB (publ)
Styrelsen