Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

Januari – Mars
Finansiell sammanfattning för kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 9,9 (7,3) MSEK.

 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,2 (-20,7) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,96) SEK respektive -0,18 (-0,96) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 (-16,6) MSEK.
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 269,3 (116,6) MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • I januari tecknade bolaget ett exklusivt licensavtal med IGM Biosciences, Inc. för birinapant. Medivir erhöll en betalning på 1 miljon USD efter underteckn-andet av avtalet, detta kommer följas av ytterligare 1,5 miljoner USD när IGM inkluderar birinapant i kliniska fas I-studier. Avtalet berättigar dessutom Medivir till milstolpeersättningar och royalty.

 • En nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare slutfördes i början av februari. Emissionen, som övertecknades med 93,5 procent, tillför Medivir cirka 170 MSEK före transaktionskostnader.
 • Styrelsen beslutade utnyttja övertilldelnings-optionen om cirka 25 MSEK, riktad till specialistin-vesteraren HealthInvest.
 • En extra bolagsstämma den 11 mars 2021 beslutade om en riktad nyemission om cirka 28 MSEK till Linc AB.
 • I februari 2021 ingicks ett licensavtal med Ubiquigent för det prekliniska forskningsprogrammet USP7.
 • Sista patienten inkluderades i slutet av mars i den första delen av fas Ib-studien med MIV-818.
 • I mars 2021 meddelades att Yilmaz Mahshid av personliga skäl lämnar vd-posten i Medivir vid årsstämman den 5 maj. Rekryteringsprocessen av ny vd har inletts.
 • Medivirs valberedning föreslår omval av Uli Hacksell, Lennart Hansson, An van Es Johansson och Bengt Westermark som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Yilmaz Mahshid som ledamot samt att Uli Hacksell väljs som styrelseordförande. Bengt Julander och Helena Levander har avböjt omval.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Den 16 april meddelades att Magnus Christensen utsetts till tillförordnad vd för Medivir. Han tillträder sin nya roll i samband med Medivirs årsstämma den 5 maj 2021.

 • Den 19 april meddelades att de övergripande resultaten från första delen av fas Ib-studien med MIV-818 var positiva med en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Därmed kunde startdosen för fas Ib-studiens andra del fastställas.

  

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för januari – mars 2021 kommer att presenteras av 
Medivirs vd och koncernchef Yilmaz Mahshid.

Tid: Onsdag den 28 april 2021, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Europa +44 33 3300 9260
USA +1 833 526 8398
Sverige 08- 505 58352
 

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.
 

Vd har ordet
Ett viktigt kliv framåt i den kliniska utvecklingen av MIV-818. Utlicensieringen av birinapant till IGM Biosciences. En framgångsrik finansiering och en stärkt institutionell ägarbas. Inledningen av 2021 har sannerligen varit händelserik för Medivir.

Kvartalet inleddes med att vi tecknade ett exklusivt licensavtal med amerikanska IGM Biosciences för birinapant, för behandling av solida tumörer. Licensavtalet ger IGM de globala och exklusiva rättigheterna att utveckla birinapant. IGM avser att under 2021 initiera kliniska studier med birinapant i kombination med sin egenutvecklade antikropp IGM-8444, något som prekliniskt har visat sig förstärka antitumöraktiviteten.

Avtalet gav Medivir en betalning på 1 miljon USD efter undertecknandet, vilket följs av ytterligare 1,5 miljoner USD när IGM inkluderar birinapant i kliniska fas I-studier. Avtalet berättigar dessutom Medivir till milstolpe-betalningar upp till totalt cirka 350 miljoner USD, givet att birinapant framgångsrikt utvecklas och godkänns, samt stegvis höjd royalty upp till ”mid-teens” på nettoförsäljningen. En del av samtliga intäkter går till Tetralogic Pharmaceuticals Corporation, från vilket birinapant förvärvades 2016, men huvuddelen tillfaller Medivir.

I den finansiering vi framgångsrikt genomförde i början av 2021 övertecknades företrädesemissionen till 93,5 procent. Som ett resultat av detta utnyttjades övertilldelningsoptionen, riktad till specialistinvest-eraren HealthInvest som därmed blev ny aktieägare i Medivir. Dessutom genomfördes en riktad nyemission om cirka 28 MSEK till Linc AB. Medivir tillfördes cirka 223 MSEK före transaktionskostnader genom emissionerna, en finansiering som är central för att vi ska kunna utveckla vårt spjutspetsprojekt MIV-818 in i nästa fas. Att denna finansiering fick starkt stöd såväl från existerande ägare som Linc AB och Nordea som från nya institutionella specialistinvesterare som HealthInvest känns mycket glädjande. Medivir fick en ägarbas med starka institutioner i täten.

Ytterligare ett licensavtal tecknades i februari 2021, för Medivirs prekliniska forskningsprogram USP7, som ger brittiska Ubiquigent Limited en exklusiv global licens att utveckla och kommersialisera programmets alla tillhörande substanser i samtliga terapeutiska indikationer i utbyte mot överenskommen intäktsdelning med Medivir vid framgångsrik utveckling eller kommersialisering.

I slutet av mars kunde vi meddela att den sista patienten med avancerad levercancer hade inkluderats i den första delen av fas Ib-studien med Medivirs ledande läkemedelskandidat, MIV-818, mot cancer i levern. En knapp månad senare, efter kvartalets utgång, kunde vi konstatera att de övergripande resultaten från denna del av fas Ib-studien var positiva med en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Därmed kunde vi också fastställa startdosen för fas Ib-studiens andra del. Vi förväntar oss att kunna presentera utförliga data från fas Ib-studiens första del på en kommande vetenskaplig konferens. Fas Ib-studiens andra del, där MIV-818 kommer att ges i kombination med andra behandlingar planeras initieras under andra halvåret i år.

MIV-818 har potential att bli ett leverriktat, oralt administrerat läkemedel som kan hjälpa patienter med olika cancerformer i levern. Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. De resultat vi hitintills presenterat kring MIV-818 har väckt starkt intresse.

Pågående vaccinationsprogram till trots utgör Covid-19-pandemin fortfarande en osäkerhetsfaktor när det gäller tidsplaner för kliniska prövningar men vi har hitintills lyckats genomföra våra studier utan alltför allvarliga förseningar och i dagsläget ser det ut som att även nästa del i fas Ib-studien ska kunna initieras som planerat under andra halvåret 2021.

Jag lämnar i samband med årsstämman det operativa arbetet som vd i Medivir. Jag gläds åt att vara föreslagen som styrelsemedlem i Medivir och ser fram emot att fortsätta bidra till bolagets utveckling i den rollen. Styrelsens arbete med att rekrytera min ersättare som vd är i full gång, men ännu ej helt slutfört.

Jag vill tacka mina kompetenta och hängivna medarbetare på bolaget för denna spännande och inspirerande period och försäkra min efterträdare om att Medivir har goda förutsättningar och en mycket stark potential att skapa värde för vården och patienterna såväl som för våra aktieägare.

Yilmaz Mahshid
Vd och koncernchef

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yilmaz Mahshid, vd och koncernchef, +46 (0)8 5468 3100
E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Magnus Christensen, CFO, +46 (0)8 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com
  

Delårsrapporten har inte varit föremål särskild granskning av bolagets revisorer.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2021, klockan 08.30 CET.